IMPEL Logo

O firmie IMPEL

Poprawa implementacji prawa w przyszłości - jak IMPEL może się do tego przyczynić?

Istnieje kilka sposobów, w jakie IMPEL może przyczynić się do wzmocnienia wdrażania prawa ochrony środowiska w Europie, w tym:

  • pomaganie państwom w szybszym osiąganiu zgodności z prawem, na przykład poprzez dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i dobrymi praktykami oraz przeprowadzanie wzajemnych ocen (IRI);
  • pomaganie organizacjom wdrażającym w bardziej efektywnym wykorzystaniu ich ograniczonych zasobów, na przykład poprzez tworzenie wytycznych technicznych i promowanie stosowania podejścia opartego na ryzyku w celu ukierunkowania wysiłków;
  • koordynowanie działań między krajami, na przykład w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących zwalczania nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów;
  • ułatwianie komunikacji między różnymi podmiotami i sieciami, na przykład prokuratorami, sędziami i rzecznikami praw obywatelskich;
  • informowanie polityki za pomocą praktycznego doświadczenia i wiedzy fachowej.

Zrozumienie luk w implementacji i zajęcie się nimi

Musimy lepiej zrozumieć praktyczne problemy i luki w implementacji prawodawstwa UE, aby móc określić, w jaki sposób IMPEL może pomóc je zniwelować. Takie zrozumienie pomoże w kształtowaniu priorytetów programu prac na przyszłość. W tym celu przeprowadzono prace obejmujące: przeprowadzanie regularnych przeglądów oceny wyzwań związanych z wdrażaniem, ocenę priorytetów w 7. EAP, konsultacje z Komisją Europejską i Europejską Agencją Środowiska oraz innymi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami pozarządowymi i grupami biznesowymi, a także przeprowadzenie badania wśród naszych członków w celu uzyskania ich punktu widzenia na problemy i rozwiązania związane z wdrażaniem.

Działania te są również związane z polityką Komisji Europejskiej w zakresie inteligentniejszych regulacji oraz z programem Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT). Dzięki REFIT Komisja podejmuje działania mające na celu uczynienie prawa unijnego bardziej "dopasowanym do celu": uproszczenie i zmniejszenie kosztów regulacyjnych przy zachowaniu korzyści.

Jak pracujemy

Główną działalnością firmyIMPEL jest prowadzenie projektów. Dla każdego projektu sporządzany jest plan projektu, czyli tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ opisuje projekt zarówno pod względem celów, jak i produktów. Zawiera zapisy dotyczące przeglądu jakości projektu oraz strategii rozpowszechniania wyników projektu. Zachęca się do wspólnego zarządzania projektami przez organy ochrony środowiska z różnych krajów członkowskich IMPEL, jak również do szerokiego uczestnictwa w warsztatach projektowych wszystkich członków IMPEL.

Oprócz projektów IMPEL organizuje konferencje dotyczące wdrażania i egzekwowania prawa ochrony środowiska UE. W konferencjach tych uczestniczy średnio ponad 200 ekspertów z zakresu wydawania pozwoleń, kontroli, egzekwowania prawa oraz tworzenia polityki i prawa ze wszystkich państw członkowskich IMPEL oraz Komisji Europejskiej. Konferencje służą rozpowszechnianiu produktów IMPEL wśród szerszego grona odbiorców. Oferują one również możliwość omówienia nowych tendencji w różnych krajach, zapoznania się z nowo opracowanymi metodami i narzędziami pracy oraz omówienia praktyczności i możliwości egzekwowania przygotowywanych przepisów. Konferencje stanowią dla przedstawicieli europejskiego przemysłu i organizacji pozarządowych forum do dyskusji z europejskimi organami ochrony środowiska na temat możliwości poprawy wdrażania i egzekwowania unijnego prawa ochrony środowiska oraz tworzenia pomysłów na nowe projekty i działania IMPEL.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi

Od połowy lat 90-tych Komisja i IMPEL ściśle ze sobą współpracowały. Przekształcenie sieci w niezależne międzynarodowe stowarzyszenie organów ochrony środowiska spowodowało konieczność zmiany relacji IMPEL z Komisją Europejską. W dniu 15 września 2009 r. podpisano protokół ustaleń między IMPEL a Komisją, w którym uznano rolę IMPEL w odniesieniu do poprawy wdrażania i egzekwowania unijnego prawa ochrony środowiska oraz opisano współpracę między IMPEL a Komisją w tej dziedzinie. Od 2008 roku Komisja wspiera IMPEL finansowo poprzez rozporządzenie LIFE+.

W obszarze międzynarodowego przemieszczania odpadów IMPEL podpisał protokół ustaleń z Sekretariatem Konwencji Bazylejskiej , Rotterdamskiej i Sztokholmskiej oraz jest członkiem Environmental Network for Optimizing Regulatory Compliance on Illegal Traffic (ENFORCE).

W grudniu 2015 roku IMPEL sformalizował również swoją współpracę z siecią THEMIS podpisując Memorandum of Understanding.

Podczas drugiego spotkania EU Environmental Enforcement Networks w Oksfordzie (Wielka Brytania) we wrześniu 2017 roku IMPEL podpisał Memorandum of Understanding z Europejską Siecią Prokuratorów ds. Środowiska (ENPE) oraz Envicrimenet. Ten MoU jest wyraźnym sygnałem intencji trzech sieci do współpracy w celu wzmocnienia skutecznego wdrażania i egzekwowania europejskiego prawa karnego w zakresie ochrony środowiska i prawa pokrewnego oraz łańcucha zgodności jako całości.

IMPEL aktywnie angażuje się również w współpracę z innymi partnerami strategicznymi, takimi jak EU Forum Sędziów ds. Środowiska (EUFJE), Sieć Szefów Europejskich Agencji Ochrony Środowiska (EPA Network) Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI).

Dalsza lektura

.

Subscribe to our newsletter