IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Woda i ziemia icon Woda i ziemia

  Z biegiem lat wzrosła świadomość zagrożenia, jakie stanowi degradacja jakościowa i ilościowa zasobów wodnych. Podobnie jak problemy związane ze złym zarządzaniem gruntami i glebami. Obecność wielu różnych struktur administracyjnych i wykonawczych działających w jednym obszarze tematycznym, konieczność działania w ramach określonej linii strategicznej ustanowionej przez dyrektywy ramowe oraz niewystarczające dowody, dane i informacje są zgłaszane jako główne przyczyny braków w realizacji. W konsekwencji może to zagrozić zdolnościom zarządców wód do planowania odpowiednich interwencji.

  [Read more]
 • Narzędzia i podejścia przekrojowe icon Narzędzia i podejścia przekrojowe

  Zespół ekspertów ds. x-cuttingu został powołany w celu wspierania praktyków regulacyjnych, którzy są odpowiedzialni za rozwój systemów, procesów, procedur i nowych sposobów pracy. Zespół zajmuje się przede wszystkim systemami regulacyjnymi typu x-cutting, a nie systemami specyficznymi dla danego sektora. Celami zespołu są: Sprawić, aby organy regulacyjne były bardziej wydajne i skuteczne Identyfikacja i rozwój nadrzędnych narzędzi wspierających organy regulacyjne i wdrażanie nowych regulacji Przyczynianie się do rozwoju potencjału organizacji członkowskich oraz równych szans w Europie Praca nad identyfikacją i wkładem w rozwiązanie konkretnych problemów.

  [Read more]
 • Ochrona przyrody icon Ochrona przyrody

  Zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. jest priorytetem w Unii Europejskiej. Wdrożenie unijnego prawodawstwa dotyczącego przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa) ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2020. Należy jednak poprawić wdrażanie i egzekwowanie przepisów. Ponieważ co roku do KE wpływa stosunkowo duża liczba skarg i postępowań w sprawie naruszenia przepisów związanych z tymi dyrektywami przyrodniczymi, istnieje potrzeba wzmocnienia kontroli i egzekwowania przepisów w tym zakresie, a w tym celu konieczne jest połączenie sił z innymi sieciami przyrodniczymi w Europie. Zgodnie ze strategią IMPEL, główne obszary zainteresowania ochrony przyrody będą objęte pracami Zespołu Ekspertów ds. Zieleni. Podejście to zostało przewidziane jako bardziej efektywne w odniesieniu do nowych perspektyw wdrażania europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody: umożliwi ono ukierunkowane podejście do kwestii ochrony przyrody oraz stały i zorganizowany dialog między ekspertami ds. ochrony przyrody z organów, innych ważnych sieci, takich jak sieć prokuratorów, sieć sędziów, organizacji pozarządowych i instytutów naukowych. Ogólnym celem Zespołu Ekspertów ds. Ekologii jest przyczynienie się do wzmocnienia wdrażania przepisów UE w zakresie ochrony przyrody poprzez podniesienie świadomości, rozszerzenie sieci ekspertów ds. ekologii, wymianę najlepszych praktyk, wzmocnienie współpracy z unijną siecią prokuratorów i siecią sędziów, wzmocnienie współpracy i dzielenie się wiedzą z organizacjami pozarządowymi, poprawę współpracy pomiędzy ekspertami ds. egzekwowania prawa oraz organizowanie wspólnych kontroli. IMPEL pragnie połączyć wysiłki wszystkich sieci, organizacji pozarządowych i wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie inspekcji i egzekwowania prawa, aby określić projekty i działania, które stanowią wartość dodaną w łańcuchu: regulacja - pozwolenie i inspekcja - egzekwowanie - ściganie - werdykt - ocena skuteczności przepisów.

  [Read more]
 • Odpady i TFS icon Odpady i TFS

  Tags: Waste and TFS

  Zakres działania Zespołu Ekspertów ds. odpadów i TFS dotyczy praktycznego wdrażania i egzekwowania międzynarodowych i europejskich przepisów dotyczących przemieszczania odpadów i gospodarki odpadami. Celem sieci jest promowanie zgodności z europejskim rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów i dyrektywami w sprawie gospodarowania odpadami poprzez egzekwowanie przepisów, prowadzenie wspólnych projektów w zakresie egzekwowania przepisów, promowanie wymiany wiedzy, najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie egzekwowania przepisów i dyrektyw oraz stymulowanie jednolitego systemu egzekwowania przepisów. Odbywa się to poprzez podnoszenie świadomości i budowanie potencjału, ułatwianie współpracy międzyagencyjnej i transgranicznej oraz operacyjne działania w zakresie egzekwowania prawa. Członkowie klastra reprezentują organy ochrony środowiska, ale także służby celne i policyjne oraz inne organy, które odgrywają rolę w egzekwowaniu przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów i gospodarowania nimi.

  [Read more]
 • Przemysł i powietrze icon Przemysł i powietrze

  Zespół ekspertów "Przemysł i powietrze" skupi się głównie na praktycznym wdrażaniu i egzekwowaniu aktów prawnych dotyczących przemysłu. W tym obszarze kluczową dyrektywą jest dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE (IED), która z dniem 7 stycznia 2013 r. zastępuje dyrektywę IPPC i siedem dyrektyw sektorowych. Poza tym dyrektywa w sprawie jakości powietrza jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Zespołu Ekspertów ze względu na jej ścisły związek z emisjami do powietrza. Kolejny akt prawny dotyczy Dyrektywy Seveso w sprawie kontroli poważnych awarii przemysłowych.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter