IMPEL Logo

Ochrona przyrody

Zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. jest priorytetem w Unii Europejskiej. Wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie przyrody (dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz rozporządzenia dotyczącego inwazyjnych gatunków obcych) jest niezbędne do osiągnięcia celu UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r., jak określono w Strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2030 r.

.

Należy jednak poprawić wdrażanie i egzekwowanie przepisów. Ponieważ co roku do KE wpływa stosunkowo duża liczba skarg i postępowań o naruszenie przepisów związanych z tymi dyrektywami przyrodniczymi, istnieje potrzeba wzmocnienia kontroli i egzekwowania przepisów w tym zakresie, a w tym celu konieczne jest połączenie sił z innymi sieciami przyrodniczymi w Europie. Zgodnie ze strategią IMPEL, główne obszary zainteresowania ochrony przyrody będą objęte pracami Zespołu Ekspertów ds. Zieleni. Podejście to zostało przewidziane jako bardziej efektywne w odniesieniu do nowych perspektyw wdrażania europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody: umożliwi ono ukierunkowane podejście do kwestii ochrony przyrody oraz stały i zorganizowany dialog między ekspertami ds. ochrony przyrody z organów, innych ważnych sieci, takich jak sieć prokuratorów, sieć sędziów, organizacji pozarządowych i instytutów naukowych. Ogólnym celem Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody jest przyczynienie się do wzmocnienia wdrażania przepisów UE dotyczących ochrony przyrody poprzez podniesienie świadomości, rozszerzenie sieci ekspertów ds. ochrony przyrody, wymianę najlepszych praktyk, wzmocnienie współpracy z unijną siecią prokuratorów i siecią sędziów, wzmocnienie współpracy i dzielenie się wiedzą z organizacjami pozarządowymi, poprawę współpracy pomiędzy ekspertami ds. egzekwowania prawa oraz organizowanie wspólnych kontroli. IMPEL chce połączyć wysiłki wszystkich sieci, NGO’s i wykorzystać swoje doświadczenie w inspekcji i egzekwowaniu prawa do określenia projektów i działań, które dodają wartości w łańcuchu regulacja- pozwolenie i inspekcja- egzekwowanie- ściganie- werdykt- ocena skuteczności prawodawstwa.

.

Tags:

Key areas

 • Zwalczanie nielegalnego zabijania ptaków
 • Wdrożenie wymogów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej w ramach sieci Natura 2000
 • Wdrożenie rozporządzenia UE w sprawie drewna
 • Wzajemne oceny ("zielona" inicjatywa Impel Review) i działania następcze/wsparcie we wdrażaniu zaleceń
 • Różnorodność biologiczna

Related projects

 • BIOVAL - Kalkulacja odzysku ekosystemów

  Nadal brakuje świadomości na temat wpływu przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie na ekosystemy i gatunki chronione. Sposób obliczania tych szkód, aby stały się one użytecznym i wiarygodnym narzędziem podczas oskarżania i w trakcie spraw sądowych, jest tematem, który należy dokładniej zbadać. Istnieją już pewne dobre przykłady. Na przykład w Finlandii prokurator jest zobowiązany do pracy z "cennikiem", który oblicza szkody dla ekosystemów i gatunków chronionych. Dotyczy to zarówno drobnych naruszeń, jak i przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie, w których chodzi o gatunki poważnie zagrożone.

  [Read more]
 • IKB wymiana informacji pomiędzy organami ścigania a innymi zainteresowanymi stronami (IMPEL-ESIX)

  Zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. jest priorytetem w Unii Europejskiej. Wdrożenie unijnego prawodawstwa dotyczącego przyrody (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa) ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2020. Należy jednak poprawić wdrażanie i egzekwowanie przepisów.

  [Read more]
 • Przeciwdziałanie nielegalnej działalności związanej z turystyką łowiecką

  W 2015 r. zbadano dobry przykład "zamkniętego" systemu regulacyjnego w ramach rozporządzenia łowieckiego w Słowenii, poprzez miękkie i twarde środki kontroli, który został uznany za przydatny przez kilka państw członkowskich. W związku z tym w 2017 r. zorganizowano w Słowenii inspekcję studyjną, aby sprawdzić, jak system ten działa w praktyce. W latach 2019-2020 rozesłano kwestionariusz online do inspektoratów z krajów członkowskich, członków Birdlife i członków Face. Na podstawie analizy odpowiedzi na kwestionariusz zostaną wybrane dwa kraje do wspólnej inspekcji w 2021 roku.

  [Read more]
 • Narzędzie do planowania inspekcji obszarów chronionych

  Alarmujący spadek różnorodności biologicznej w Europie spowodował przyjęcie przez Unię Europejską (UE) dwóch kluczowych aktów prawnych - dyrektywy siedliskowej i ptasiej - w celu ochrony najcenniejszych europejskich gatunków i siedlisk na całym obszarze ich naturalnego występowania w UE.

  [Read more]
 • Dobre praktyki w zakresie wdrażania planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą

  Wdrożenie planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą wymaga szerokiego wsparcia, nie tylko ze strony instytucji UE, ale także agencji UE - Europolu i Eurojustu - państw członkowskich i ich odpowiednich agencji, delegacji UE, ambasad państw członkowskich w krajach trzecich.

  [Read more]
 • Spotkanie zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody i wspólne kontrole

  W 2014 roku przeprowadzono pierwszy zielony IMPEL Review Initiaive (IRI) w Rumunii, drugi zielony IRI zostanie przeprowadzony w maju 2016 roku we Włoszech. Zidentyfikowano najlepsze praktyki i możliwości poprawy. Rumunia wskazała obszar koncentracji, w którym chcą wymieniać wiedzę i doświadczenie; mianowicie w zakresie organizacji agencji ochrony środowiska i przyrody (wydzielonych lub połączonych). Podczas warsztatów w Rumunii w 2015 r. grupa robocza zidentyfikowała kwestię "nielegalnej turystyki myśliwskiej" jako okazję do wspólnej pracy w celu określenia zakresu tej działalności oraz identyfikacji aspektów prawnych i nielegalnych. Opierało się to na prezentacji przedstawionej przez prokuratora w Rumunii. Sprawa ta miała głęboki wpływ na stan ochrony przyrody i powiedziano, że nielegalna działalność nadal trwa. W planie zarządzania dla zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody "struktura szkieletowa" zawiera cykl działań IRI, po którym następuje spotkanie zespołu ekspertów w kolejnym roku.

  [Read more]
 • Pozwolenie na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej

  Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu UE 2020, jakim jest powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, zatwierdzonego przez szefów państw i rządów. Komisja przyjęła ambitną strategię osiągnięcia tego celu, składającą się z sześciu celów. Cel 1 tej strategii koncentruje się na "pełnym wdrożeniu unijnego prawodawstwa dotyczącego przyrody w celu ochrony" różnorodności biologicznej i wymaga znacznej poprawy stanu ochrony.

  [Read more]
 • IMPEL Review Inicjatywa skupiająca się na ochronie przyrody ("Green IRI")

  Zgodnie z ogólną inicjatywą przeglądu IMPEL (IRI), niniejszy projekt ma na celu stworzenie obrazu obecnej sytuacji w państwie członkowskim lub na pewnym obszarze państwa członkowskiego w odniesieniu do wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody; głównie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Rezultatem są zidentyfikowane dobre praktyki i możliwości poprawy.

  [Read more]
 • Wdrażanie i egzekwowanie rozporządzenia UE w sprawie drewna

  Stan wdrażania unijnego rozporządzenia w sprawie drewna jest nadal niezadowalający, co pokazują ostatnie badania przeprowadzone przez Komisję. Wynik badań jest poparty równoległą analizą organizacji pozarządowych (np. barometr WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Brak skutecznego i jednolitego wdrożenia i egzekwowania rozporządzenia UE w sprawie drewna jest niepokojący, ponieważ może zagrozić temu instrumentowi i może mieć negatywny wpływ na cały plan działania FLEGT.

  [Read more]
 • Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych - wdrożenie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (etap 1 i 2). 6(3) dyrektywy siedliskowej (etap 1, 2 i 3)

  Projekt ten składa się z dwóch etapów. Rozpoczął się w 2014 r. od projektu "Ochrona przyrody w wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych Implementacja art. 6(3) dyrektywy siedliskowej". W głównych ustaleniach projektu z 2014 r. stwierdzono, że istnieje potrzeba poprawy wiedzy na temat i wykorzystania wytycznych UE i środków zwiększających świadomość, dzielenia się istniejącymi krajowymi wytycznymi i opracowaniami naukowymi, wymiany wiedzy na temat kryteriów przesiewowych i metodologii oceny, np. przyjęte praktyki: stosowanie ładunków krytycznych (CL), kryteria utraty siedlisk (Fachkonventionen DE), nowe podejścia np. do oceny depozycji azotu. Zaproponowano również opracowanie ukierunkowanych, przyjaznych dla użytkownika wskazówek.

  [Read more]
 • Wsparcie i działania następcze dla rumuńskiego IRI w zakresie ochrony przyrody

  W 2014 roku w Rumunii przeprowadzono pierwszy "zielony" IRI. Zidentyfikowano najlepsze praktyki i możliwości rozwoju. W trakcie trwania IRI, rumuńska Narodowa Straż Ochrony Środowiska (NEG) zwróciła uwagę na to, że niektóre wyniki IRI były logiczne w ich analizie i że należy przeprowadzić dalsze prace, które pomogą im wdrożyć wyniki. NEG zwróciła się zatem o wymianę wiedzy i doświadczeń, koncentrując się na przykład na organizacji agencji ochrony środowiska i przyrody: czy należy je rozdzielić, czy połączyć?

  [Read more]
 • Dyrektywa ptasia w portach lotniczych

  Unijne dyrektywy siedliskowa i ptasia chronią różnorodność biologiczną Europy. Lotniska zajmują znaczną część Europy, są rozrzucone po całym kontynencie i są miejscem występowania wielu różnych europejskich siedlisk, gatunków roślin i zwierząt.

  [Read more]
 • Wspólna sieć na rzecz dzikich grzybów (JoNeF)

  W ostatnich latach wzrosła świadomość konieczności włączenia grzybów (makrogrzybów) do europejskiej polityki ochrony środowiska na równi ze zwierzętami i roślinami, w celu ich ochrony w ich naturalnych siedliskach. Pomimo tego, obecnie europejskie prawodawstwo środowiskowe koncentruje się na ochronie roślin i zwierząt, z wyłączeniem grzybów, które są istotnymi składnikami siedlisk lądowych. Co więcej, makrogrzyby mogą być wykorzystywane jako wskaźniki opisujące warunki środowiskowe lasów i innych siedlisk lądowych.

  [Read more]
 • ​​Where Have the Wolves Gone​

  Wolf populations have spread all over Europe because of the growth of the population. Countries that have not had wolves for decades or more have lost all experience on dealing with wolves and with wolf related wildlife crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter