IMPEL Logo

News

 • Warsztaty IMPEL z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki cyrkularnej odbyły się w dniach 13-14 grudnia w Lizbonie

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Gospodarka odpadami i gospodarka okrężna" (WMCE) przechodzi przez kolejne etapy hierarchii odpadów, aby osiągnąć wspólne zrozumienie kluczowych punktów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i ujednolicić zachowania w państwach członkowskich. W ramach projektu opracowano już wytyczne związane z krokami hierarchii odpadów w poprzednich fazach projektu.

  [Read more]
 • Trzy przetargi na usługi wspierające działalność IMPEL

  30 Dec, 2022

  Trzy ogłoszenia o usługach - termin 22 stycznia 2023 r.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL wspierający wdrożenie IED zorganizował wspólną inspekcję w fabryce celulozy papierowej w Szwecji.

  22 Dec, 2022

  Projekt IMPEL wspierający wdrożenie IED zorganizował wspólną inspekcję w fabryce celulozy papierowej w Szwecji. Grupa robocza inspekcji i prewencji z przemysłu ET i powietrza zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2022 roku swoją 14. wspólną inspekcję w fabryce celulozy i papieru w Szwecji. Była to pierwsza wspólna inspekcja po akcji Corona. Do inspekcji przystąpili inspektorzy ze Szwecji, Holandii i Finlandii, a w przygotowaniach brał udział inspektor z Wielkiej Brytanii.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling zorganizował swój pierwszy webinar w dniu 28 listopada 2022 r.

  21 Dec, 2022

  Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tej dziedzinie. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzorowanie i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału dla inspektorów i innych zainteresowanych stron. Zbadana zostanie również współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią oraz z organami pozarządowymi.

  [Read more]
 • Dobre praktyki we wdrażaniu planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą Projekt zorganizował pierwszą wspólną kontrolę w Portugalii

  19 Dec, 2022

  Wdrożenie planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą wymaga szerokiego wsparcia, nie tylko ze strony instytucji UE, ale także agencji UE - Europolu i Eurojustu - państw członkowskich i ich odpowiednich agencji, delegacji UE, ambasad państw członkowskich w państwach trzecich. Celem projektu IMPEL "Dobre praktyki w zakresie wdrażania planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą" jest analiza różnych dobrych praktyk w zakresie wdrażania narzędzi UE służących zwalczaniu handlu dziką przyrodą oraz opracowanie przewodnika, który może być udostępniany i wykorzystywany przez wszystkie państwa członkowskie. Zespół projektowy opracował przewodnik orientacyjny w poprzednich fazach projektu. Kliknij tutaj, aby pobrać dokument.

  [Read more]
 • Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody odbyło się online 23 listopada

  09 Dec, 2022

  W dniu 23 listopada odbyło się spotkanie zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody. Celem spotkania było przedstawienie aktualnych informacji na temat projektów IMPEL realizowanych w latach 2022-2024 w ramach Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody. Spotkanie otworzyli wiceprzewodniczący IMPEL Jean Luc Perrin i lider zespołu ekspertów Alfred Dreijer. W spotkaniu wzięło udział 24 przedstawicieli z 11 krajów i 2 organizacji pozarządowych. Program spotkania obejmował prezentacje kierowników projektów ochrony przyrody IMPEL, propozycje przyszłych projektów, wyniki ankiety dotyczącej wyzwań wdrożeniowych oraz sposoby rozszerzenia sieci zespołu ochrony przyrody.

  [Read more]
 • Spotkanie projektowe Management of Mining Waste odbyło się w dniach 28-29 listopada br.

  06 Dec, 2022

  Projekt "Zarządzanie odpadami górniczymi" ma na celu porównanie transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie w celu oceny wspólnych wytycznych dla lepszego zarządzania odpadami wydobywczymi, również w zgodzie z opinią rozpoznawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który zaleca państwom członkowskim promowanie inicjatyw na rzecz eksploatacji i wykorzystania "nowych pól" surowców, takich jak odpady wydobywcze.

  [Read more]
 • 24. Zgromadzenie Ogólne IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. Zgromadzenie Ogólne IMPEL

  [Read more]
 • Raporty dotyczące utleniania chemicznego in situ i odsysania oparów z gleby są dostępne w 11 językach.

  05 Dec, 2022

  Zarządzanie zanieczyszczonymi miejscami to proces, który ma różne tempo w państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w przepisach, które oznaczałyby różne definicje, jak na przykład "tereny potencjalnie zanieczyszczone", "tereny zanieczyszczone", "tereny rekultywowane". Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji i przeprowadzenia badania w państwach członkowskich w 2018 r.

  [Read more]
 • Raport z warsztatów "Strategie weryfikacji samodzielnego monitoringu i raportowania emisji do powietrza" jest już dostępny

  05 Dec, 2022

  Pod parasolem projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024, warsztaty VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS skupiły się na samokontroli emisji do powietrza przez operatorów (ciągłej i nieciągłej), a także skupiły się na wiarygodności samokontroli i jej raportowania przez operatorów (duty-holders). Raport z warsztatów przeprowadzonych w 2021 roku został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie IMPEL i można go znaleźć tutaj.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter