IMPEL Logo

BIOVAL TENDER Termin 19 maja

09 May, 2023

Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit. Celem Forum jest przyczynianie się do lepszego wdrażania i egzekwowania krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska:

 • -  poprzez przyczynianie się do lepszej znajomości prawa ochrony środowiska wśród sędziów,

  >
 • -  poprzez dzielenie się orzecznictwem, oraz

 • -  poprzez wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości w prawie ochrony środowiska.

  Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Belgii, a jego siedziba prawna znajduje się w Brukseli. Jego językami roboczymi są niderlandzki, angielski i francuski.

  >
  1. BIOVAL jest wspólnym projektem EUFJE, IMPEL i ENPE. Jego celem jest stworzenie niewiążącego, praktycznego instrumentu do wyceny szkód ekologicznych w sądzie.

   Głównymi zaletami stosowania takiego instrumentu wyceny w procedurach administracyjnych, cywilnych lub karnych byłaby większa pewność prawna i krótszy czas trwania sprawy. Może to również prowadzić do bardziej równego traktowania podobnych spraw ocenianych w różnych kontekstach (różne regiony, różne sądy, różne procedury...). Początkowo zakres projektu BIOVAL będzie ograniczony do wyceny dzikiej fauny / kręgowców.

   INBO, Instytut Badań Przyrody i Lasów Regionu Flamandzkiego opracowuje metodę obliczeń dla szkód ekologicznych w sądzie i listę wartości do wykorzystania w postępowaniu sądowym.

   >

   EUFJE poszukuje konsultanta w celu opracowania strony internetowej na której zainteresowane strony (organy ochrony środowiska, prawnicy, prokuratorzy, sędziowie) mogą łatwo zapoznać się i zastosować metodę obliczeniową oraz znaleźć listę przykładowych wartości dla około 100 gatunków. Strona ta będzie również zawierać podstawowe informacje na temat projektu, zastosowanych kryteriów oraz bazę danych orzecznictwa, w którym zastosowano metodę.

   >

   Wkład naukowy i prawny zostanie dostarczony przez INBO, EUFJE, IMPEL i ENPE. Konsultant powinien opracować stronę internetową, w tym elementy graficzne i linki do powiązanych stron internetowych (np. strony internetowe interesariuszy, strony internetowe IUCN, gdzie wymienione jest ryzyko wyginięcia gatunków itp.)

   .

   Współpracując z zespołem projektu BIOVAL i INBO, konsultant zapewni wysoką jakość usług. Konsultant musi posiadać aktualne i odpowiednie doświadczenie w pracy nad tworzeniem stron internetowych.

   >

   Konsultant będzie świadczył usługi wysokiej jakości.

   Konsultant rozpocznie pracę po spotkaniu z zespołem projektowym BIOVAL i INBO.
   Następnie strona internetowa zostanie dostosowana na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od naszych członków i INBO.

   Profesjonalne posługiwanie się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie oraz doskonałe umiejętności prezentacji są warunkiem koniecznym.

   Warunki

   >

   Wybrany kandydat otrzyma 7-miesięczny kontrakt konsultingowy. Zadanie powinno zostać wykonane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

   >

   Zamówienie zostanie udzielone wybranemu kandydatowi.

  Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt jan.vandenberghe@just.fgov.be

  Prosimy o przesłanie propozycji do Jana Van den Berghe'a do 19 maja 2023 roku. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani do 24 maja 2023 r. Rozmowy kwalifikacyjne twarzą w twarz lub online zostaną przeprowadzone w terminie, który zostanie ustalony.

  Oferty zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami Oceny Ofert wyszczególnionymi poniżej.

  >

  Kryteria oceny ofert

  Zamówienie zostanie udzielone ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z metodą wyboru oferty o najlepszym stosunku ceny do jakości. Wagę 80/20 przypisuje się odpowiednio jakości i cenie. Jakość oferty zostanie oceniona w oparciu o następujące kryteria:

  1. (a)  Jakość i funkcjonalność proponowanej usługi (60 punktów).

  2. (b)  Organizacja pracy i zasoby zapewniające realizację pracy (20 pkt)

  3. (c)  Doświadczenie (20 punktów). Szczególne znaczenie będzie miało doświadczenie i sukces w prowadzeniu podobnego projektu.

  4. .

Subscribe to our newsletter