IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Warsztaty IMPEL z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki cyrkularnej odbyły się w dniach 13-14 grudnia w Lizbonie

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Gospodarka odpadami i gospodarka okrężna" (WMCE) przechodzi przez kolejne etapy hierarchii odpadów, aby osiągnąć wspólne zrozumienie kluczowych punktów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i ujednolicić zachowania w państwach członkowskich. W ramach projektu opracowano już wytyczne związane z krokami hierarchii odpadów w poprzednich fazach projektu.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL wspierający wdrożenie IED zorganizował wspólną inspekcję w fabryce celulozy papierowej w Szwecji.

  22 Dec, 2022

  Projekt IMPEL wspierający wdrożenie IED zorganizował wspólną inspekcję w fabryce celulozy papierowej w Szwecji. Grupa robocza inspekcji i prewencji z przemysłu ET i powietrza zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2022 roku swoją 14. wspólną inspekcję w fabryce celulozy i papieru w Szwecji. Była to pierwsza wspólna inspekcja po akcji Corona. Do inspekcji przystąpili inspektorzy ze Szwecji, Holandii i Finlandii, a w przygotowaniach brał udział inspektor z Wielkiej Brytanii.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling zorganizował swój pierwszy webinar w dniu 28 listopada 2022 r.

  21 Dec, 2022

  Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tej dziedzinie. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzorowanie i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału dla inspektorów i innych zainteresowanych stron. Zbadana zostanie również współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią oraz z organami pozarządowymi.

  [Read more]
 • Dobre praktyki we wdrażaniu planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą Projekt zorganizował pierwszą wspólną kontrolę w Portugalii

  19 Dec, 2022

  Wdrożenie planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą wymaga szerokiego wsparcia, nie tylko ze strony instytucji UE, ale także agencji UE - Europolu i Eurojustu - państw członkowskich i ich odpowiednich agencji, delegacji UE, ambasad państw członkowskich w państwach trzecich. Celem projektu IMPEL "Dobre praktyki w zakresie wdrażania planu działania UE przeciwko handlowi dziką przyrodą" jest analiza różnych dobrych praktyk w zakresie wdrażania narzędzi UE służących zwalczaniu handlu dziką przyrodą oraz opracowanie przewodnika, który może być udostępniany i wykorzystywany przez wszystkie państwa członkowskie. Zespół projektowy opracował przewodnik orientacyjny w poprzednich fazach projektu. Kliknij tutaj, aby pobrać dokument.

  [Read more]
 • Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody odbyło się online 23 listopada

  09 Dec, 2022

  W dniu 23 listopada odbyło się spotkanie zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody. Celem spotkania było przedstawienie aktualnych informacji na temat projektów IMPEL realizowanych w latach 2022-2024 w ramach Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody. Spotkanie otworzyli wiceprzewodniczący IMPEL Jean Luc Perrin i lider zespołu ekspertów Alfred Dreijer. W spotkaniu wzięło udział 24 przedstawicieli z 11 krajów i 2 organizacji pozarządowych. Program spotkania obejmował prezentacje kierowników projektów ochrony przyrody IMPEL, propozycje przyszłych projektów, wyniki ankiety dotyczącej wyzwań wdrożeniowych oraz sposoby rozszerzenia sieci zespołu ochrony przyrody.

  [Read more]
 • Spotkanie projektowe Management of Mining Waste odbyło się w dniach 28-29 listopada br.

  06 Dec, 2022

  Projekt "Zarządzanie odpadami górniczymi" ma na celu porównanie transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie w celu oceny wspólnych wytycznych dla lepszego zarządzania odpadami wydobywczymi, również w zgodzie z opinią rozpoznawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który zaleca państwom członkowskim promowanie inicjatyw na rzecz eksploatacji i wykorzystania "nowych pól" surowców, takich jak odpady wydobywcze.

  [Read more]
 • 24. Zgromadzenie Ogólne IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. Zgromadzenie Ogólne IMPEL

  [Read more]
 • Raport z warsztatów "Strategie weryfikacji samodzielnego monitoringu i raportowania emisji do powietrza" jest już dostępny

  05 Dec, 2022

  Pod parasolem projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024, warsztaty VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS skupiły się na samokontroli emisji do powietrza przez operatorów (ciągłej i nieciągłej), a także skupiły się na wiarygodności samokontroli i jej raportowania przez operatorów (duty-holders). Raport z warsztatów przeprowadzonych w 2021 roku został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie IMPEL i można go znaleźć tutaj.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter