IMPEL Logo

News

 • Spotkanie projektu Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) odbyło się w dniach 27-28 października 2022 r.

  03 Nov, 2022

  W dniach 27 i 28 października odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego IMPEL ds. kryteriów oceny szkód środowiskowych (CAED) z 2022 roku. Spotkanie miało charakter "hybrydowy", przy czym większość uczestników była na miejscu w Berlinie, w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów. Przedstawiono prezentacje dotyczące różnych studiów przypadków szkód w różnorodności biologicznej, szkód w wodzie i na ziemi, gdzie Praktyczne Tabele CAED zostały przetestowane z sukcesem w celu dalszego udoskonalenia. Członkowie projektu pracują obecnie nad dalszym ulepszeniem i uproszczeniem Tablic Praktycznych CAED oraz nad stworzeniem specjalnej listy kontrolnej dla inspektorów w celu zidentyfikowania potencjalnych przypadków ELD i zainicjowania procedur ELD. W ramach projektu przewiduje się zakończenie tych bieżących prac do lata 2023 r.

  [Read more]
 • Wykorzystanie dronów w nadzorze nad nielegalnym poborem wody

  31 Oct, 2022

  Zespół projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) chciałby podziękować Generalnej Inspekcji Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT) za zorganizowanie w Lizbonie ostatniego spotkania zespołu projektowego w dniach 13 i 14 października. Zespół projektowy jest szczególnie wdzięczny Anie Garcia, Mário Gracio i Aline Silva z IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling

  26 Oct, 2022

  Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tej dziedzinie. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzór i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału dla inspektorów i innych zainteresowanych stron. Zbadana zostanie również współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią oraz z organami pozarządowymi.

  [Read more]
 • Spotkanie w ramach projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution odbyło się 11 października.

  19 Oct, 2022

  W związku z konferencją IMPEL Water & Land w Lizbonie grupa projektowa IMPEL zajmująca się "Odwróceniem tendencji w zanieczyszczeniu wód gruntowych" odbyła w dniu 11 października swoje ostatnie spotkanie w roku 2022.

  [Read more]
 • Przewodnik dla inspektorów: Egzekwowanie przepisów krajowych dotyczących przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych

  13 Oct, 2022

  Przewodnik dla inspektorów: Enforcing National Legislation on Plastic Waste Shipments zawiera wskazówki dotyczące egzekwowania przepisów krajowych dotyczących przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych. Przewodnik zawiera podsumowanie zmian w Konwencji Bazylejskiej dotyczących odpadów z tworzyw sztucznych, które mają zastosowanie od stycznia 2021 r. i wymienia rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych, z którymi inspektorzy najprawdopodobniej się spotkają. Pomaga również w wyborze najbardziej odpowiednich kodów klasyfikacji odpadów i zawiera szereg

  [Read more]
 • IMPEL Water and Land Conference 2022

  11 Oct, 2022

  IMPEL Water and Land Conference 2022 odbywająca się w Lizbonie, 11-12 października 2022 r.

  [Read more]
 • Wyniki projektu remediacji wód i gruntów zostały zaprezentowane na konferencji REMEDy w Warszawie

  05 Oct, 2022

  Kierownik zespołu ekspertów ds. wody i gruntów Marco Falconi przedstawił raporty z projektu Water and Land Remediation Project w zakresie zastosowania technologii in situ do działań remediacyjnych na konferencji REMEDy w Warszawie 28 września 2022 r.

  [Read more]
 • Raport "Wyzwania wdrożeniowe 2021" jest już dostępny

  04 Oct, 2022

  Celem Implementation Challenge jest identyfikacja wyzwań związanych z wdrażaniem unijnego prawa ochrony środowiska, jak również barier w jego egzekwowaniu. Raport Implementation Challenge 2021 jest kontynuacją badania, które było otwarte dla osób wdrażających prawo ochrony środowiska w Europie.

  [Read more]
 • Nowy członek IMPEL!

  13 Jul, 2022

  Francuska Agencja Różnorodności Biologicznej (OFB) dołączyła do sieci IMPEL. OFB to instytucja publiczna zajmująca się ochroną i odtwarzaniem różnorodności biologicznej we Francji metropolitalnej i jej terytoriach zamorskich, pod nadzorem ministerstw odpowiedzialnych za ekologię oraz rolnictwo i żywność. dołączyła do sieci IMPEL.

  [Read more]
 • Otwarte konsultacje w sprawie dyrektywy o odpowiedzialności za środowisko

  12 Jul, 2022

  Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko ustanawia ramy oparte na zasadzie "zanieczyszczający płaci" w celu zapobiegania i zaradzenia szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter