IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Woda i ziemia Narzędzia i podejścia przekrojowe Ochrona przyrody Odpady i TFS Przemysł i powietrze
  Na bieżąco Zakończono

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Oczyszczanie wody i gruntów

  Tags: water

  2021

  Na bieżąco

  Zarządzanie zanieczyszczonymi terenami to proces, który przebiega w różnym tempie w poszczególnych państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w ustawodawstwie, które oznaczają różne definicje, jak na przykład "potencjalnie zanieczyszczone tereny", "zanieczyszczone tereny", "tereny rekultywowane". Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji i przeprowadzenia ankiety w państwach członkowskich. wspólnych definicji i ankietę w państwach członkowskich w 2018 r. (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), w wyniku której zdefiniowano 6 statusów miejsc.

  [Read more]
 • Wyzwanie związane z realizacją 2021 r.

  2021

  Zakończono

  W ostatnich latach firma IMPEL przeprowadziła kilka podobnych badań, które dostarczyły wielu przydatnych informacji. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie wraz z ogłoszeniem przez wiele krajów stanu zagrożenia klimatycznego, ogromnym wzrostem świadomości na temat tworzyw sztucznych oraz globalnym spadkiem różnorodności biologicznej. Sytuację tę znacznie pogorszyła trwająca pandemia COVID-19, która w znacznym stopniu wykoleiła programy regulacyjne i ostatecznie wpłynie na budżety sektora publicznego oraz finanse podmiotów, od których oczekuje się przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Praca ta jest konieczna, aby w pełni zidentyfikować i określić ilościowo te pojawiające się wyzwania i starać się podkreślić możliwości i rozwiązania w celu wsparcia społeczności regulacyjnej. Praca ta będzie również bezpośrednio informować o tworzeniu wieloletniego planu strategicznego na lata 2022 i następne.

  [Read more]
 • Program parasolowy na wypadek zagrożenia klimatycznego

  2021

  Na bieżąco

  Ogłoszenie stanu wyjątkowego dla klimatu (jak również rosnąca świadomość wpływu tworzyw sztucznych, spadku różnorodności biologicznej, a obecnie wpływu globalnej pandemii i potencjalnego ożywienia ekologicznego) wywierają głęboki wpływ na politykę, sposób regulacji i podmioty, które regulujemy. Presja, aby przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych, redukcji emisji dwutlenku węgla lub wspierania ekologicznej odnowy jest coraz większa, ale niewiele organów regulacyjnych ma odpowiednie narzędzia, aby rozpocząć rozwiązywanie tych problemów. Program ten ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez opracowanie narzędzi i podejść, które organy regulacyjne mogą wykorzystać w celu sprostania tym pojawiającym się wyzwaniom. Proponuje się ustanowienie programu prac, który obejmie lata 2021-2024.

  [Read more]
 • Mini konferencja IMPEL na temat zapewnienia zgodności

  2022

  Zakończono

  Wiedza na temat skutecznego wdrażania wielu narzędzi egzekwowania przepisów jest często ograniczona w obrębie społeczności regulacyjnej. Zdolność do zaprezentowania tych narzędzi i podejść jest potrzebna, aby pomóc organom regulacyjnym w zwiększeniu skuteczności i efektywności, a w rezultacie zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska.

  [Read more]
 • Projekt Duży/Mały TFS

  2021

  Na bieżąco

  W ciągu kilku lat i wielu projektów IMPEL inicjatorzy projektu ustalili, że wielu inspektorów TFS ma za sobą tysiące kontroli w zakresie TFS. Wszystkie te inspekcje sprowadziły się do szerokiej znajomości przepisów prawa związanych z fizycznymi kontrolami transgranicznego przemieszczania odpadów. Jednakże, pomimo kilku zmian legislacyjnych i przeglądów przepisów, nadal brakuje połączenia pomiędzy ustawodawcami a inspektorami w terenie, jeśli chodzi o niektóre szczegóły przepisów. Te "szczegóły" mogą być tam, gdzie są pewne intencje ustawodawstwa, ale ze względu na rozłączność wynikającą z długich linii komunikacyjnych i wielu agencji pomiędzy ustawodawcami na poziomie UE a inspektorami TFS oraz poziom, na którym takie "szczegóły" mogą nie być podnoszone na wyższym poziomie w priorytetach każdego narodu wobec Komisji, ponieważ są to tylko "szczegóły".

  [Read more]
 • Zwalczanie nielegalnego wiercenia i poboru wód podziemnych (TIGDA)

  2021

  Na bieżąco

  Wody podziemne są i pozostają cennym zasobem dla środowiska i różnych form działalności człowieka. Środowiskowe i antropogeniczne presje na te zasoby obejmują między innymi: zmiany klimatyczne (susze, powodzie itp.), (nadmierny) pobór i zanieczyszczenia (punktowe i rozproszone). Ponowne wykorzystanie wody, buforowanie wody i infiltracja to niektóre z możliwych środków zmniejszających nasze zapotrzebowanie na słodkie wody gruntowe, jak również uzupełniających ich zapasy. Niemniej jednak wiercenia i pobór wód gruntowych będą nadal konieczne dla różnych celów. Niedobór wód gruntowych nie jest już problemem wyłącznie krajów suchych lub śródziemnomorskich. Ostatnie długotrwałe okresy suszy wielokrotnie pokazały, że zasoby wód gruntowych muszą być starannie zarządzane (zarówno pobór, jak i zasilanie) we wszystkich państwach członkowskich i krajach Europy.

  [Read more]
 • BIOVAL - Kalkulacja odzysku ekosystemów

  2020

  Na bieżąco

  Nadal brakuje świadomości na temat wpływu przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie na ekosystemy i gatunki chronione. Sposób obliczania tych szkód, aby stały się one użytecznym i wiarygodnym narzędziem podczas oskarżania i w trakcie spraw sądowych, jest tematem, który należy dokładniej zbadać. Istnieją już pewne dobre przykłady. Na przykład w Finlandii prokurator jest zobowiązany do pracy z "cennikiem", który oblicza szkody dla ekosystemów i gatunków chronionych. Dotyczy to zarówno drobnych naruszeń, jak i przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie, w których chodzi o gatunki poważnie zagrożone.

  [Read more]
 • Morski transekt transgraniczny w Europie

  2020

  Na bieżąco

  Od wielu lat kilka instytucji badawczych pracuje nad monitorowaniem waleni, wykorzystując duże statki i promy jako platformy obserwacyjne. Dwie główne sieci europejskie to FLT MED NETwork prowadzona przez ISPRA oraz sieć atlantycka prowadzona przez ORCA (która publikuje co roku "stan europejskich waleni"). Sieci rozszerzają się również na południowe kraje regionu śródziemnomorskiego (takie jak Tunezja i Maroko). Istnieje silna potrzeba, aby wszyscy kierownicy zespołów z różnych instytucji badawczych spotkali się i wzmocnili współpracę, najlepsze praktyki oraz ulepszyli wspólny protokół badań i wspólnego monitorowania, jak również rozszerzyli zakres badań.

  [Read more]
 • Strategiczna współpraca sieciowa

  2020

  Na bieżąco

  Duża część pracy klastra IMPEL Waste & TFS skupia się na zgodności z przepisami dotyczącymi transgranicznego przemieszczania odpadów. Ponieważ duża ilość przesyłanych odpadów jest przeznaczona do krajów spoza Europy, ważne jest, aby mieć dobre kontakty z władzami w tych krajach docelowych. Większość członków sieci IMPEL ma minimalny kontakt z tymi odległymi krajami. Szkody w środowisku naturalnym, takie jak wyrzucanie e-odpadów w Afryce czy wyrzucanie plastiku w Azji, są niestety dość powszechne i obserwujemy dużą liczbę przypadków strukturalnego nielegalnego ruchu. Rynek jest dynamiczny i w wyniku ostatnich wydarzeń politycznych, takich jak zakaz importu w Chinach, władze europejskie mają trudności z nadążeniem za sytuacją w praktyce. W takich przypadkach niezbędna jest współpraca międzynarodowa.

  [Read more]
 • Odwrócenie trendu w zanieczyszczeniu wód gruntowych

  2020

  Na bieżąco

  Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód podziemnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych do grudnia 2015 r. oraz do wdrożenia środków niezbędnych do odwrócenia wszelkich znaczących i trwałych tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń. W rzeczywistości jednak 25% części wód podziemnych w UE (i np. 36% w Niemczech) miało w 2015 r. zły stan chemiczny, głównie z powodu zanieczyszczenia azotanami i pestycydami pochodzącymi z rolnictwa. Ponadto, zgodnie z raportem EEA z 2018 r., całkowita powierzchnia jednolitych części wód podziemnych ze zidentyfikowaną tendencją wzrostową zanieczyszczeń jest nadal prawie dwukrotnie większa niż powierzchnia z tendencją odwrotną (9,9 % wobec 5,9 % powierzchni).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter