IMPEL Logo

Oceń wykorzystanie zdjęć satelitarnych programu Copernicus w kontrolach środowiskowych i przyrodniczych oraz ich wartość dowodową

2018 - 2019

Zakończono

Opis projektu i cele

Wykonywanie prawa ochrony środowiska może być wspierane przez wysoko zaktualizowaną i wartościową informację geograficzną, gromadzenie, przechowywanie, zarządzanie i wspomaganie działań w terenie. Wciąż jednak nie ma pewności co do metod, instytucjonalnego wykorzystania i prawnego zastosowania tych narzędzi do analizy środowiska i zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym, niniejszy projekt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych użytkowników tych danych teledetekcyjnych, opartych na usługach Copernicus oraz zrozumienie, w jaki sposób informacje te mogą wspierać działania kontrolne w zakresie ochrony środowiska i przyrody w ramach specyfiki każdego z zaangażowanych członków sieci IMPEL oraz w jaki sposób zostały one już zastosowane i mogą być zastosowane w przyszłości, biorąc pod uwagę główne procedury, metody, (otwarty) dostęp do takich procedur i metod oraz ograniczenia prawne (dotyczące dowodów geoprzestrzennych w różnych krajach).

Wyniki projektu są zgodne z oczekiwaniami.

Oczekiwane rezultaty:

  • Wymiana informacji i aktualnych najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania usług Copernicus i UAV jako narzędzia kontroli środowiska i ochrony przyrody oraz możliwych ograniczeń prawnych dotyczących wykorzystania zgromadzonych danych;
  • Zgromadzenie wiedzy na temat rozwoju metodologii wspomagających członków IMPEL, którzy obecnie korzystają lub planują korzystać z tych narzędzi/technologii;
  • .
  • Zwiększanie możliwości wykorzystania wyników usług programu Copernicus do wspierania i ustalania priorytetów programów kontroli;
  • Podzielenie się metodologią i wiedzą z zakresu informacji geograficznej stosowanej w inspekcjach ochrony środowiska i przyrody;
  • Identyfikacja potencjalnych barier w stosowaniu technologii geoprzestrzennych w zakresie ich wartości dowodowej.

 

.

Number: 2018/18 – Status: Zakończono – Period: 2018 - 2019 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter