IMPEL Logo

BIOVAL - Kalkulacja odzysku ekosystemów

2020

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Wciąż brakuje świadomości na temat wpływu przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie na ekosystemy i gatunki chronione. Sposób obliczania tych szkód, aby stały się one użytecznym i wiarygodnym narzędziem podczas oskarżania i w trakcie spraw sądowych, jest tematem, który wymaga dalszego zbadania. Istnieją już pewne dobre przykłady. Na przykład w Finlandii prokurator jest zobowiązany do pracy z ‘cennikiem’, który oblicza szkody dla ekosystemów i gatunków chronionych. Dotyczy to zarówno drobnych naruszeń, jak i przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie, w które zaangażowane są ciężko zagrożone gatunki.

Podczas kilku konferencji i warsztatów związanych z handlem dziką przyrodą i przestępstwami przeciwko niej podkreśla się potrzebę uwidocznienia szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych podczas procedur sądowych. Jest to ważne, ponieważ przyczynia się do podnoszenia świadomości prokuratorów i sędziów, którzy często nie są wyspecjalizowani. Dobry, obiektywny i porównywalny system uwidaczniania szkód zwiększy poparcie dla stosowania ‘cennika’ podczas postępowań prokuratorskich i sądowych.

.

Należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim aspekt ekologiczny naruszenia. Czy możliwy jest odzysk, czy też skutki przestępstwa są nieodwracalne? Jaka jest ilość czasu potrzebna do przywrócenia stanu poprzedniego? Czy zagrożony jest stan ochrony przyrody? Dlatego niezbędna jest wiedza biologiczna i wiedza o funkcjonowaniu ekosystemów i chronionych gatunków. Po drugie, czy konieczna jest walidacja/obliczenie szkód ekologicznych w ramach istniejącego systemu gospodarczego. Tutaj potrzebujemy kreatywnych myślicieli z wiedzą o funkcjonowaniu naszych systemów gospodarczych. Po trzecie, potrzebujemy wiedzy z zakresu procedur prawnych, prawa administracyjnego i prawa karnego. Jak można wdrożyć kalkulację szkód w ramach procedur dochodzeniowych, prokuratorskich i sądowych? Pojawiają się pytania, czy wiedzę o szkodzie wykorzystać jako element wyroku (prawo karne), czy jako koszt potrzebny do naprawienia szkody (prawo administracyjne lub cywilne), czy też jednocześnie.

Musimy pamiętać i myśleć o strategiach komunikacyjnych w dalszym etapie tego projektu, ponieważ uświadamianie społeczeństwa o szkodach w przyrodzie, wyrażonych w euro, przyczynia się również do podnoszenia świadomości, a tym samym do zapobiegania przestępstwom przeciwko dzikiej przyrodzie.

Wydatki/rezultaty:

.
  • Przegląd różnych podejść do obliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych w ramach spraw prokuratorskich i sądowych.
  • Rekomendacja znalezienia jednolitego podejścia/procesu do obliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych.
  • Opracowanie jednolitego podejścia i procesu do obliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych oraz wykorzystania w trakcie postępowań prokuratorskich i sądowych.
  • Opracowanie niezbędnych narzędzi (np. cennik, baza danych itp.) do wyliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych.
  • Szkolenia/instrukcje dotyczące procesu i wykorzystania narzędzi do wyliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych.
  • Wdrożenie narzędzi do obliczania szkód w ekosystemach i gatunkach chronionych oraz wykorzystanie ich podczas spraw prokuratorskich i sądowych.

Przywołane pliki/informacje

  • Dyrektywa ptasia, 2009/147/WE.
  • Dyrektywa siedliskowa, 92/43/EWG.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Na bieżąco – Period: 2020 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter