IMPEL Logo

Dyrektywa ptasia w portach lotniczych

2022

Na bieżąco

Dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia UE chronią różnorodność biologiczną Europy. Lotniska zajmują znaczną część Europy, rozrzucone są po całym kontynencie i są miejscem występowania wielu europejskich siedlisk, gatunków roślin i zwierząt.

O ile większość gatunków małych zwierząt na lotniskach nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa samolotów, to zwierzęta ciężkie i/lub stadne są jednym z ich głównych zagrożeń. Tzw. kolizje samolot - dzika zwierzyna powodują opóźnienia, uszkodzenia samolotów, a nawet katastrofy, kosztując przemysł lotniczy miliardy euro rocznie. Rozporządzenie WE 139 / 2014 chroni bezpieczeństwo lotnicze, w tym zarządzanie zagrożeniami ze strony dzikich zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania siedliskiem i technik nękania.

Dyrektywa ptasia i siedliskowa UE oferują odstępstwa w celu nękania lub zabijania gatunków zagrażających bezpieczeństwu statków powietrznych, zastrzegając, że odstępstwa mogą być stosowane tylko wtedy, gdy nie ma innych alternatyw. 

W granicach zapobiegania zderzeniom samolot - dzika zwierzyna, lotniska mogłyby przyczynić się do ochrony niegroźnych gatunków dzikich zwierząt. Zwłaszcza gatunków, na które skierowana jest unijna inicjatywa ochrony ptaków i innych gatunków europejskich terenów uprawnych, które są w poważnym spadku z powodu intensyfikacji rolnictwa jak np. skowronek. 

Przykłady dobrych praktyk pomogą lotniskom w stosowaniu najwłaściwszych strategii zapobiegania uderzeniom samolotów w dzikie zwierzęta, co skutkować będzie 1) zmniejszeniem zagrożenia uderzeniami samolotów w dzikie zwierzęta oraz 2) zmniejszeniem liczby osobników objętych zezwoleniami na odstępstwa, a także 3) zwiększeniem liczebności gatunków niezagrożonych.

Niniejszy projekt ma na celu zbadanie:

1. Liczbę zwierząt, określonych dla poszczególnych gatunków, zabitych przez statki powietrzne;

2. Liczbę zwierząt zabitych/zniszczonych gniazd na podstawie zezwolenia na odstępstwa określonych dla poszczególnych gatunków;

3. Poziom zgodności lotnisk z Dyrektywami Ptasią i Siedliskową;

4. Metody, które lotniska realizują w celu zapobiegania kolizjom statków powietrznych ze zwierzętami;

5. Metody, które można zastosować, aby mieć sytuację win - win dla bezpieczeństwa lotów i bioróżnorodności.


Fot: Andries Pen


.

Number: – Status: Na bieżąco – Period: 2022 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter