IMPEL Logo

Wspólne ramy regulacyjne w państwach członkowskich - projekt porównawczy

2010 - 2010

Zakończono

Opis i cele projektu

Inicjatywy w zakresie lepszego stanowienia prawa mające na celu poprawę skuteczności i efektywności przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawieniu poziomu ochrony środowiska są coraz częściej wykorzystywane przez inspektoraty ochrony środowiska w państwach członkowskich, często w odpowiedzi na wyzwania takie jak ograniczone zasoby i rosnąca presja na środowisko.

. Tworzenie wspólnych ram regulacyjnych[1] jest przykładem inicjatywy w zakresie lepszego stanowienia prawa, która jest lub była wdrażana przez niektóre państwa członkowskie w celu sprostania tym wyzwaniom.

Systemy wydawania pozwoleń i zgodności z przepisami często rozwijały się oddzielnie w czasie i mogą mieć różne procedury i zasady, tworząc złożony system regulacyjny. Stworzenie wspólnych ram regulacyjnych może zapewnić spójny sposób wdrażania istniejącego i nowego prawodawstwa, uznając wspólny cel ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Może to pomóc w uproszczeniu i usprawnieniu działań i procesów regulacyjnych poprzez opracowanie wspólnych systemów, procedur, wytycznych i języka. Może również zapewnić, że procesy i działania będą bardziej wykonalne, przejrzyste i elastyczne oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw.

Wiele krajów UE będzie miało niedawne przykłady przepisów, które zostały przez nie zmodernizowane i w których stanowiło to okazję do przeglądu sposobu pakowania i dostarczania wymogów prawnych. Państwa członkowskie znajdują się na różnych etapach procesu i będą opracowywać systemy dostosowane do własnych warunków. Stanowi to okazję do wyciągnięcia wniosków z różnych wyborów, które są lub zostały już dokonane.

[1].

[1] Uproszczenie i usprawnienie działań i procesów regulacyjnych poprzez opracowanie wspólnych systemów, procedur, wytycznych i języka.

.

 

.

Number: 2010/16 – Status: Zakończono – Period: 2010 - 2010 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter