IMPEL Logo

Program porównawczy dotyczący wdrażania i egzekwowania norm jakości powietrza w odniesieniu do emisji przemysłowych (PIAQ), etap I - II

2010 - 2011

Zakończono

Opis projektu i cele

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza oraz jej dyrektywy pochodne zostały wdrożone w krajach członkowskich UE w ostatnich latach. W 2007 roku wcześniejszy projekt IMPEL (z Austrią jako partnerem wiodącym) umożliwił wymianę doświadczeń w zakresie licencjonowania instalacji w strefach zanieczyszczonego powietrza, na podstawie badań przeprowadzonych w niektórych państwach członkowskich. Badanie o ograniczonym zakresie przeprowadzone w 2009 r. wykazało, że dyrektywy zostały wdrożone w praktyce w różny sposób w różnych państwach członkowskich sieci IMPEL. Kontakty między ekspertami w tych krajach potwierdziły różnice, prowadzące do odmiennych działań w zakresie zarządzania jakością powietrza w odniesieniu do wydawania pozwoleń i egzekwowania przepisów w sektorach przemysłu, ruchu drogowego i żeglugi. Niewiele jednak wiadomo o tych różnych działaniach i ich wpływie na samą jakość powietrza. Wiemy oczywiście, że na jakość powietrza wpływa również ruch drogowy i żegluga. Niniejszy projekt ograniczono jednak do emisji przemysłowych, mając na uwadze główny przedmiot działalności spółki IMPEL oraz ograniczony czas i dostępne zasoby.

Na ogół bardzo trudno jest powiązać emisje z jednej instalacji lub miejsca z jakością otaczającego powietrza. Lokalna jakość powietrza jest często zagrożona na obszarach, na których koncentruje się duży przemysł. Pojawia się więc pytanie, czy dodatkowe przedsiębiorstwo na takich obszarach będzie miało dodatkowy znaczący wpływ na lokalną jakość powietrza lub na krajowe pułapy emisji. A także jakie strategie wydawania pozwoleń, kontroli lub egzekwowania przepisów prowadziłyby do najlepszej jakości powietrza.

Faza I

Głównym celem projektu jest identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie stosowania (wdrażania, kontroli i egzekwowania) dyrektyw UE dotyczących jakości powietrza w odniesieniu do przemysłowych emisji do powietrza. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  • Wymianę informacji na temat wdrażania dyrektyw dotyczących jakości powietrza w odniesieniu do przemysłowych emisji do powietrza za pomocą kwestionariusza i warsztatów.
  • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów oraz ich wpływu na emisje w podziale na główne sektory przemysłu.
  • Ocena skuteczności różnych praktyk, planów i programów w zakresie jakości powietrza atmosferycznego.
    Zidentyfikowanie wspólnych najlepszych praktyk UE.
  • Udostępnienie tych najlepszych praktyk wszystkim państwom członkowskim sieci IMPEL.

 

Faza II

IMPEL ma na celu poprawę wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska przez państwa członkowskie. W ramach tego projektu państwa członkowskie zintensyfikują wymianę informacji i będą nadal rozwijać swoją wiedzę i dobre praktyki w zakresie wdrażania (kontroli i egzekwowania) dyrektyw dotyczących jakości powietrza w praktyce. Podczas gdy faza 1 koncentrowała się bardziej na wymianie informacji i doświadczeń dotyczących kluczowych kwestii regulacyjnych, faza 2 projektu ma na celu określenie najlepszych praktyk w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów w przemyśle, realizowanych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, poprawiających efekty środowiskowe w krajach członkowskich sieci IMPEL. Emisje z przemysłu, ruchu drogowego i żeglugi przyczyniają się do zróżnicowania jakości powietrza w krajach UE. W ramach tego projektu PIAQ skupiono się na źródłach przemysłowych w krajach o większych strefach aktywności przemysłowej.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Zakończono – Period: 2010 - 2011 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter