IMPEL Logo

Zapewnienie zgodności poprzez systemy zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie

2011

Zakończono

Opis projektu i cele

W wielu krajach przedsiębiorstwa przemysłowe są nadzorowane przez władze, które regularnie przeprowadzają inspekcje na miejscu i wykonują inne “tradycyjne” kontrole zgodności, takie jak ocena raportów emisji. Ale jak skuteczne i efektywne są te działania nadzorcze zorientowane na wyniki w zakresie osiągania dobrej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska lub nawet wyników w zakresie ochrony środowiska wykraczających poza tę zgodność?
Poprzednie projekty IMPEL wykazały, że inteligentne wykorzystanie zdolności przedsiębiorstw do kontrolowania ich ryzyka za pomocą systemów zarządzania może znacząco przyczynić się do skuteczności i efektywności nadzoru publicznego. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w przypadku stosunkowo dużych i złożonych przedsiębiorstw, których procesy są potencjalnie ryzykowne dla środowiska. Istnieją dość silne przesłanki, że jeśli nadzór wykorzystuje SZŚ/CMS w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób, można osiągnąć następujące dwa cele:

.
 1. Nadzór może być skutecznie dostosowany do poziomu wyników w zakresie zgodności osiągniętych przez firmę, jeśli poziom ten jest poparty opartymi na empirycznych dowodach danymi dotyczącymi wyników w zakresie zgodności, dostępnymi dla właściwych władz nadzorczych w Państwach Członkowskich UE.
 2. Strategie i środki zachęcające przedsiębiorstwa do poprawy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w sposób strukturalny i trwały.

Faza I

Pierwszy projekt rozpoczął się w 2011 roku. Wyniki stanowią rezultat badania dotyczącego międzynarodowych możliwości i nauki w zakresie zgodności zapewniania zgodności poprzez systemy zarządzania zgodnością (CMS) firm. CMS-y definiuje się jako systemy kontroli wewnętrznej firmy, które wyraźnie mają na celu i zawierają konkretne postanowienia dotyczące zapewnienia zgodności firmy ze wszystkimi odpowiednimi pozwoleniami i innymi wymogami prawnymi. W raporcie szczególną uwagę zwrócono na standardy systemowe dla CMS-ów, EMAS i ISO 14001. EMAS oparty jest na Rozporządzeniu UE 1221/2009.
Celem projektu było:

.
  .
 1. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie stosowania CMS-ów firmowych jako narzędzia zapewniającego zgodność z prawem
  oraz identyfikacji dobrych praktyk;
 2. .
 3. Zidentyfikować kryteria odpowiednich CMSów;

Wśród uczestników projektu istnieje silna zgoda co do tego, że mądre wykorzystanie zdolności
przedsiębiorstw do kontrolowania ryzyka za pomocą systemów zarządzania może znacząco przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności nadzoru publicznego. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w przypadku stosunkowo dużych i
złożonych przedsiębiorstw, których procesy są potencjalnie ryzykowne dla środowiska. Istnieją dość silne
wskazania, że jeśli nadzór wykorzystuje CMS-y w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób, to można osiągnąć
następujące dwa cele:

.

 • Nadzór może być skutecznie dostosowany do poziomu kontroli, jaki osiągnęła firma
  oraz;
 • Przedsiębiorstwa są zachęcane do poprawy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w
  strukturalny i trwały sposób.

Faza II

W drugiej fazie przyjęto główny wniosek z tego projektu, że zdolność firm do kontrolowania ryzyka za pomocą systemów zarządzania może znacząco przyczynić się do skuteczności i efektywności nadzoru publicznego. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w przypadku stosunkowo dużych i złożonych przedsiębiorstw, których procesy są potencjalnie ryzykowne dla środowiska. Istnieją dość silne przesłanki, że jeśli nadzór będzie wykorzystywał CMS-y w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób, to można osiągnąć dwa następujące cele:

 1. Nadzór może być skutecznie dostosowany do poziomu kontroli, jaki osiągnęło przedsiębiorstwo i;
 2. .
 3. Przedsiębiorstwa są zachęcane do poprawy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w sposób strukturalny i trwały.

Celem tego projektu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

.
 • Jak oceniamy wydajność w stosunku do standardowych kryteriów skutecznego CMS (w tym wyjście merytoryczne)?
 • Jak różnicujemy nasze działania w konsekwencji stwierdzonych różnic w CMS-ach?.

Projekt odnosi się do zintegrowanego podejścia do nadzoru, gdzie (a) system zarządzania zgodnością jest zdefiniowany, (b) jakość i ilość nadzoru jest odpowiednio dostosowana oraz (c) strategia egzekwowania i sankcji jest dopracowana.

Faza III

We wcześniejszych projektach IMPEL (2011, 2013-2014) dotyczących zapewnienia zgodności poprzez systemy zarządzania zgodnością spółek dowiadujemy się, w jakich warunkach systemy zarządzania środowiskowego (EMS), takie jak EMAS, mogą prowadzić do lepszego wyniku w zakresie zgodności i lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska. W 2014 roku dostarczony zostaje Poradnik dotyczący nadzoru nad CMS. Poradnik ten jest praktycznym (cyfrowym) narzędziem / schematem blokowym dla nadzorującego i organu inspekcyjnego, który pomaga im zdecydować, kiedy i jak można zastosować nadzór CMS. Informacje ogólne dotyczące pracy z tym narzędziem oraz wynik całego projektu są określone w raporcie Zapewnienie zgodności poprzez systemy zarządzania zgodnością firmy/ środowiskiem (CMS).

Powiązane pliki/informacje

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Zakończono – Period: 2011 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter