IMPEL Logo

Uwzględnienie zdrowia ludzkiego poprzez IPPC

2003 - 2004

Zakończono

Opis i cele projektu

Projekt ten został podjęty w celu przygotowania raportu na temat sposobu, w jaki wpływ na zdrowie ludzkie jest brany pod uwagę na różnych etapach związanych z wydawaniem pozwoleń w ramach dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC). Poprzez rozważenie obecnych zróżnicowanych podejść Państw Członkowskich do tego zagadnienia opracowano przewodnik dobrych praktyk. Przewodnik ten pomoże Państwom Członkowskim poprzez określenie wspólnych zasad i procedur, które mogą one uwzględnić przy wdrażaniu dyrektywy IPPC. IPPC kładzie większy nacisk niż jakiekolwiek wcześniejsze prawodawstwo na ochronę zdrowia ludzkiego poprzez regulacje środowiskowe. W ramach projektu stwierdzono, że w większości europejskich Państw Członkowskich (MS) odpowiedzialność za ochronę zdrowia i ochronę środowiska nie spoczywa na tym samym organie. Wdrożenie IPPC jest zatem wyzwaniem i wymaga znaczącej współpracy.

Kluczowe ustalenia projektu to:

  • Wnioskodawcy powinni otrzymać wytyczne dotyczące oceny zdrowia w ramach IPPC.
  • <Ścisła zgodność ze środowiskowymi normami jakości (EQS) opartymi na zdrowiu otoczenia jest niezbędna do zapewnienia ochrony zdrowia.
  • Lokalne wrażliwe receptory mogą uzasadniać bardziej dogłębne oceny, nawet jeśli EQS oparte na zdrowiu nie są przekraczane.
  • W przypadku przekroczenia krajowych EQS, należy dać maksymalnie 12 miesięcy na poprawę w celu zapewnienia zgodności.
  • Urząd wydający pozwolenie powinien zapewnić jasne wskazanie, w jaki sposób decyzja o wydaniu pozwolenia została osiągnięta.

Przewodnik po dobrych praktykach będzie działał jako przydatne narzędzie wpływu, aby pozytywnie zakwestionować sposób, w jaki państwa członkowskie podchodzą do wdrażania IPPC. Ten projekt podkreślił, że ochrona zdrowia ludzkiego jest integralną częścią ochrony środowiska. Istnieją niespójności w sposobie zarządzania tym zagadnieniem w poszczególnych państwach członkowskich, a niniejszy przewodnik dobrych praktyk odnosi się do tych kwestii. Sieć utworzona w ramach projektu jest cennym zasobem zarówno dla IMPEL, jak i dla UE, i powinna kontynuować wymianę bieżących doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze zdrowiem poprzez IPPC.

.

Number: 2004/10 – Status: Zakończono – Period: 2003 - 2004 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter