IMPEL Logo

Działania wykonawcze I - III

2006 - 2013

Zakończono

Opis projektu i cele

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów (1013/2006/WE) nakłada na państwa członkowskie obowiązek kontroli przemieszczania odpadów i wzajemnej współpracy.

Seria projektów Enforcement Actions została stworzona z następujących powodów:

  .
 • Sieć organów wykonawczych w terenie powinna zostać utrzymana i rozszerzona na wszystkie państwa członkowskie
 • .

Celem tego projektu są:

.
 1. Dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli we wszystkich państwach członkowskich oraz spójnego poziomu egzekwowania przepisów we wszystkich punktach wyjścia z UE;
 2. . Weryfikacja miejsca przeznaczenia odpadów oraz ich przetwarzania w miejscu przeznaczenia w Europie lub poza nią.
 3. Zapewnienie łatwo dostępnego europejskiego projektu egzekwowania przepisów dla wszystkich państw członkowskich i zachęcanie ich do współpracy;
 4. Wykrywanie nielegalnych przemieszczeń i powstrzymywanie przyszłych poprzez skuteczną komunikację i doradztwo;
 5. Ułatwienie procedur odbioru po dokonaniu nielegalnego przemieszczenia;
 6. Utrzymanie i poprawa sieci inspektorów pierwszej linii, metod kontroli, wymiany informacji i wiedzy; oraz
 7. .
 8. Demonstrowanie, że państwa członkowskie poważnie traktują egzekwowanie WSR.

Kluczowe działania:

Działania obejmowały przeprowadzenie różnych działań egzekucyjnych, wymianę wiedzy i budowanie potencjału oraz aktualizację istniejących narzędzi. Działania w zakresie egzekwowania przepisów obejmowały inspekcje drogowe, portowe i w przedsiębiorstwach, działania w zakresie komunikacji i budowania potencjału obejmowały wymianę inspektorów, wymianę danych on-line w ramach bazy danych, studia przypadków, webinaria, spotkania dotyczące najlepszych praktyk oraz ankietę on-line.

Wyniki i zalecenia 2012-2013

W pierwszym roku przeprowadzono łącznie 9335 administracyjnych i 6964 fizycznych kontroli transportu. Przemieszczanie odpadów stanowiło 21,4% tych kontroli, z czego 28,5% (424) stanowiło naruszenie rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów (WSR). W tym samym okresie przeprowadzono 225 kontroli przedsiębiorstw, z czego 184 dotyczyło odpadów, a wykryto 42 naruszenia.

W ciągu całego roku 2 przeprowadzono łącznie 2555 kontroli administracyjnych i 3560 kontroli fizycznych transportu. Odsetek przemieszczeń odpadów wyniósł 27,4 % (1673), a spośród tych kontroli transportu związanych z odpadami 587 (35 %) stanowiło naruszenie WSR. W tym samym okresie przeprowadzono 210 kontroli przedsiębiorstw, z czego 170 dotyczyło odpadów i wykryto 58 naruszeń.

Połączenie inspekcji transportu i inspekcji przedsiębiorstw spowodowało, że poziom naruszeń w zakresie przemieszczania odpadów wzrósł z 28% w roku 1 do 35% w roku 2.

Strumienie odpadów najczęściej wykrywane w naruszeniach dotyczących transportu to ‘zmieszane odpady komunalne’ oraz ‘suche odpady nadające się do recyklingu’. W przypadku kontroli w przedsiębiorstwach odpady elektryczne stanowiły 36% wszystkich naruszeń. Większość nielegalnych przemieszczeń wydaje się być przemieszczeniami wewnątrz UE. Jednakże transporty do Chin i Hongkongu są najczęstszym miejscem przeznaczenia poza OECD. Poziom współpracy z innymi organami (np. policją i służbami celnymi) pozostaje wysoki. Może to być jeden z kluczowych czynników wpływających na wzrost poziomu wykrywalności kontroli odpadów i wskaźników naruszeń.

Wyniki projektu pokazują, że organy regulacyjne ds. ochrony środowiska poczyniły znaczne postępy. Osiągnięto to dzięki wysokiemu poziomowi aktywnego uczestnictwa większości krajów w Europie, koordynacji działań wykonawczych, udanym programom wymiany funkcjonariuszy oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk.

Wyniki projektu pokazują, że organy regulacyjne ds. ochrony środowiska poczyniły znaczne postępy.

Number: 2006/21 - 2008/05 - 2011/18 - 2011/25 - 2012/15 - 2013/22 – Status: Zakończono – Period: 2006 - 2013 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter