IMPEL Logo

Morski transekt transgraniczny w Europie

2020

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Od wielu lat kilka jednostek badawczych pracuje nad monitoringiem waleni wykorzystując duże statki i promy jako platformy obserwacyjne. Dwie główne sieci europejskie to FLT MED NETwork prowadzona przez ISPRA i Atlantic Network prowadzona przez ORCA (która publikuje corocznie “stan europejskich waleni”). Sieci te rozwijają się również w południowych krajach regionu śródziemnomorskiego (takich jak Tunezja i Maroko). Istnieje silna potrzeba, aby wszyscy liderzy zespołów z różnych instytucji badawczych spotkali się i wzmocnili współpracę, najlepsze praktyki i ulepszenie wspólnych badań i wspólnego protokołu monitorowania, jak również rozszerzenie zasięgu badań.

Sieć publicznych instytucji badawczych. .

Wyniki

>

Wynikiem będzie wspólny, poprawiony protokół (1 faza) w celu zebrania danych dla spełnienia potrzeb wspomnianych dyrektyw UE (w pierwszej kolejności MSFD) i Regionalnej Konwencji Morskiej, takich jak dane dotyczące ryzyka narażenia gatunków na plastikowe śmieci, ustalenie również poziomów bazowych dla śmieci morskich w obszarach pełnomorskich. Wyniki będą następstwem kilku przyszłych kroków w celu uzyskania pełnego protokołu w najbliższej przyszłości, który również doświadczył wszystkich etapów testowania, rozpowszechniania i kapitalizacji.

Pakiet roboczy 2021.

Pakiet roboczy 2021 ma na celu wypełnienie, po fazie czerpania z projektu FLT Europe IMPEL 2020, wszystkich luk w różnych protokołach monitorowania w celu ich ujednolicenia i sporządzenia wytycznych w celu skutecznego wspierania procesu decyzyjnego w całej Europie i reagowania na dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD) i inne dyrektywy środowiskowe UE w przedziale wody morskiej.

.

Powiązane pliki/informacje

  • Dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG).
  • Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (2008/56/CE).
  • Nowy pakiet dyrektyw odpadowych.
  • SUP Dyrektywa 2019/94/UE.
  • Konwencja o morzach regionalnych (Barcelona i OSPAR).
  • .

Number: 2021/08-WP8, 2020/14 – Status: Na bieżąco – Period: 2020 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter