IMPEL Logo

Doświadczenie w zakresie odstępstw od IED BAT-AEL's

2014 - 2016

Zakończono

Opis projektu i cele

Artykuł 15 ust. 4 & 5 dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) pozwala członkom IMPEL na określenie, że w pewnych okolicznościach w pozwoleniu można ustalić mniej rygorystyczną dopuszczalną wartość emisji (ELV) niż BAT-AEL.Państwa członkowskie opracowują własne propozycje wdrożenia, które następnie zostaną poddane przeglądowi przez Komisję. Komisja nie opublikowała wskazówek, w jaki sposób należy dokonać ustalenia. Może to prowadzić do różnych interpretacji w państwach członkowskich sieci IMPEL. Niniejszy projekt będzie miał na celu zidentyfikowanie dobrych praktyk i pomoc regulatorom w IMPEL w opracowaniu bardziej spójnego podejścia do odstępstw IED.

Faza I: Dzielenie się projektami propozycji między państwami członkowskimi w zakresie wdrażania odstępstw od BAT-AEL na mocy art. 15 ust. 4 i 5 dyrektywy IED

W październiku 2013 r. europejska sieć szefów agencji ochrony środowiska Better Regulation Interest Group spotkała się z przedstawicielami wyższego szczebla z sieci IMPEL. Jednym z omawianych punktów była mała ankieta przeprowadzona w całej sieci IMPEL na temat tego, jak odstępstwa na podstawie art. 15 dyrektywy IED mogą być stosowane w różnych państwach członkowskich.

  • współpraca w celu lepszego zrozumienia podstaw, na których odstępstwo byłoby uzasadnione, w szczególności w odniesieniu do nieproporcjonalnego kosztu
  • wspólne dzielenie się i ewentualne opracowanie wspólnych narzędzi lub podejść

Faza I opiera się na tej pracy i zgromadziła właściwe organy sieci IMPEL w celu:

  • Podzielenia się tym, jak można wykorzystać przepisy art. 15 ust. 4 i art. 15 ust. 5 dotyczące odstępstw;
  • Podzielenia się wszelkimi opracowywanymi metodami stosowania art. 15 ust. 4 i art. 15 ust. 5;
  • Ułatwienia właściwym organom możliwości współpracy i wymiany najlepszych praktyk

Faza II: Doświadczenie w zakresie odstępstw od IED BAT-AELs

W ramach tego projektu:

  • Zorganizowanie warsztatów w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie określania wniosków o odstępstwa od IED BAT-AELs
  • Wsparcie organów regulacyjnych w określaniu wniosków o odstępstwa dla pozostałych sektorów przemysłowych, które opublikowały Konkluzje BAT: Produkcja chloro-alkaliczna, Produkcja cementu, wapna i tlenku magnezu, Przemysł celulozowo-papierniczy, Produkcja masy celulozowej i tektury, Garbowanie skór i skórek oraz
    Rafinacja olejów mineralnych i gazu.
  • Pomoc organom regulacyjnym i Komisji w opracowaniu BAT-AELS dla pozostałych sektorów, które nie miały jeszcze opublikowanych Konkluzji BAT.

Przywołane pliki/informacje

 

 

 

 

 

>.

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Zakończono – Period: 2014 - 2016 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter