IMPEL Logo

Rezerwy finansowe

2016

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Gdy zakłady ulegają likwidacji, zazwyczaj nie są uwzględniane przepisy dotyczące oczyszczania środowiska i pozostawiają po sobie znaczące ślady, którymi należy się później zająć. W całej Europie poszukiwano różnych rozwiązań, w tym polis ubezpieczeniowych, rezerw finansowych i obligacji. Pozostaje kwestia niewypłacalności, a nawet jeśli przepisy zostaną wprowadzone, są one często ignorowane przez likwidatora, co powoduje, że nic nie zostaje dla środowiska, ponieważ jest ono postrzegane jako podporządkowane prawu spółek. Ostatecznie długotrwałe bitwy prawne mogą nadal skutkować podatnikiem inbsp;pokryciem kosztów – w bezpośredniej sprzeczności z zasadą "zanieczyszczający płaci".

.

Faza I & II

Planuje się, że projekt ten będzie koncentrował się na opracowaniu wytycznych dotyczących zasad zalecanych rezerw finansowych odnoszących się do trzech kluczowych kwestii:

 1. Czy jest ona wystarczająca?
 2. Czy jest bezpieczna?
 3. Is it available when required?

Regulatorzy będą mieli lepsze zrozumienie tego, jakie przepisy finansowe sprawdzą się w różnych scenariuszach, będzie można wybrać odpowiednie narzędzia przepisów finansowych, a kwestia tworzenia przyszłych zobowiązań spadkowych zostanie lepiej rozwiązana.

.

Faza III

Ta ostatnia część projektu jest kontynuacją i opiera się na produktach projektu IMPEL Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016/2017). Końcowa faza projektu ma na celu zbadanie zastosowania irlandzkich i hiszpańskich narzędzi w innych jurysdykcjach. Prawdopodobnie będzie to wymagało produkcji wersji hiszpańskiego narzędzia MORA z anglojęzycznym interfejsem użytkownika.  Regulatorzy i operatorzy będą mieli lepsze zrozumienie dostępności i przydatności narzędzi finansowych, co skutkuje poprawą:

.
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona portfela publicznego
 • .
 • Wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci"
 • .
 • Inwestycje w zapobieganie zanieczyszczeniom
 • .

Wydatki i rezultaty:

 • Ocena potencjalnego szerszego zastosowania (w innych jurysdykcjach) modeli irlandzkiego i hiszpańskiego (oraz podejścia holenderskiego, jeśli jest dostępne).
 • Zaufanie w podejmowaniu decyzji, potencjalne korzyści w zakresie usprawnienia procesu i zmniejszenia obciążenia regulacyjnego (stwierdzono to w Hiszpanii, gdzie operatorzy dostosowują swoje zestawy danych, aby były zgodne z MORA).

Projekt 2021 opiera się na produktach projektu Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse (2016 to 2018 & 2020).  Ten projekt weźmie poprzedni produkt (raport) i udostępni go jako narzędzie internetowe.

.

Przywołane pliki/informacje

.
 • Dyrektywa w sprawie składowisk odpadów i odpadów górniczych.
 • Dyrektywa o odpowiedzialności za środowisko i SEVESO.
 • Dyrektywa o emisjach przemysłowych i związane z nią przepisy krajowe.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Na bieżąco – Period: 2016 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter