IMPEL Logo

IKB wymiana informacji pomiędzy organami ścigania a innymi zainteresowanymi stronami (IMPEL-ESIX)

2013

Na bieżąco

Opis i cele projektu

IKB wymiany informacji pomiędzy Egzekutywą a innymi Interesariuszami (IMPEL-ESIX)

.

Faza I (2013-2014)

Zahamowanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. jest priorytetem w Unii Europejskiej. Wdrożenie unijnego prawodawstwa dotyczącego przyrody (dyrektywy ptasiej i siedliskowej) ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2020. Należy jednak poprawić wdrażanie i egzekwowanie przepisów.

  1. nielegalne trucie ptaków, w szczególności ptaków szponiastych,
  2. nielegalne odławianie wróbli,
  3. nielegalne zabijanie gatunków łownych i niełownych, oraz
  4. nielegalny handel martwymi ptakami do spożycia przez ludzi.

Działania obejmują wzmocnienie powiązań z unijną siecią prokuratorów, dzielenie się wiedzą specjalistyczną i ułatwianie wymiany informacji, opracowanie narzędzia wspierającego inspektorów w terenie oraz przeprowadzanie tzw. ‘Zielonych Inicjatyw Przeglądowych IMPEL’ (IRIs).

>

Faza II (2015)

Przestępstwa związane z nielegalnym zabijaniem ptaków (IKB) są w wielu przypadkach problemem transgranicznym. Egzekwowanie prawa jest rozproszone (nawet w obrębie państwa członkowskiego), a  informacja i wywiad mają kluczowe znaczenie dla właściwych strategii egzekwowania prawa. Poprzednie projekty dotyczące tego tematu potwierdziły, że istnieje potrzeba gromadzenia i wymiany informacji i danych wywiadowczych.

Celem jest stworzenie sposobu (metody) wymiany i dzielenia się informacjami z innymi zespołami egzekwującymi prawo w państwach członkowskich UE, działającymi w obszarze IKB. Metoda ta będzie  kluczowym tematem podczas konferencji, która zostanie zorganizowana w ramach projektu.

Oczekiwanym rezultatem badań i konferencji jest stworzenie medium do dzielenia się i wymiany informacji i danych wywiadowczych dotyczących IKB. Innym możliwym rezultatem jest wykorzystanie już istniejących narzędzi, takich jak lista mailingowa EU TWIX i inne.

Faza III (2016)

Trzecia faza tego projektu będzie dotyczyła:

  1. Utworzenie kontrolowanej listy mailingowej w oparciu o protokoły i spotkania z władzami i organizacją parasolową (np. Birdlife Europe) w celu wymiany informacji na temat działań przestępczych, konfiskat itp. w związku z nielegalnym zabijaniem ptaków i przepisami UE dotyczącymi drewna;
  2. Opracowanie protokołów i terminów, opracowanie i uruchomienie listy mailingowej, strategii komunikacji;
  3. .

NarzędzieIMPEL-ESIX

IMPEL-ESIX jest narzędziem komunikacyjnym działającym w czasie rzeczywistym, służącym do wymiany informacji i współpracy w zakresie ochrony przyrody pomiędzy funkcjonariuszami organów ścigania, organami krajowymi oraz (między)krajowymi i regionalnymi organizacjami zrzeszającymi zainteresowane strony. Wszystkie informacje związane z ochroną ptaków objęte Dyrektywą Ptasią UE wchodzą w zakres systemu wymiany informacji.

Projekt 2021 ma na celu kontynuację i rozszerzenie wymiany informacji pomiędzy funkcjonariuszami organów ścigania i innymi zainteresowanymi stronami na temat nielegalnego zabijania i łapania ptaków oraz zbadanie możliwości wdrożenia innych tematów, takich jak nielegalne pozyskiwanie drewna i nielegalny handel gatunkami objętymi Dyrektywą Siedliskową UE w ramach tej wymiany informacji.

>.

Number: 2021/11, 2019/13, 2018/12, 2017/17, 2016/17, 2015/17, 2014/15, 2013/08 – Status: Na bieżąco – Period: 2013 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter