IMPEL Logo

IMPEL dla zrównoważonego rozwoju

2022

Na bieżąco

Projekt "IMPEL for sustainability-Heal the world" ma na celu uzyskanie wglądu w zainteresowanie sieci IMPEL tematem edukacji dla zrównoważonego rozwoju. 

Podstawowym celem byłoby utworzenie sieci ekspertów współpracujących przy wdrażaniu edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju referencji w Europie dla całej społeczności edukacyjnej i obywatelskiej w ogóle, co będzie nazywane edukacją przez całe życie.

Jako cele osadzone w poprzednim:

  • Współpraca w celu podjęcia edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju poza klasą budowanie mostów w czasach Climate Urgency, aby poszerzyć wysiłki społeczności w kierunku skutecznej zmiany.
  • Rozwijanie i dzielenie się zasobami, materiałami i badaniami na temat uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, identyfikowanie, rejestrowanie i dzielenie się przykładami dobrych praktyk, w tym poprzez istniejące platformy internetowe oraz wspieranie tworzenia sieci krajowych i innych organizacji działających w zakresie edukacji i zrównoważonego rozwoju środowiska w formalnej i nieformalnej edukacji i szkoleniach.

Projekt jest zorientowany na to, w jaki sposób IMPEL poprzez wyniki swoich projektów może zapewnić wkład w obszary edukacyjne uniwersytetu, szkolenia zawodowego, szkoły średniej, a nawet w najwcześniejsze obszary edukacji środowiskowej (wczesne dzieciństwo, szkoła podstawowa i średnia), wspierając transformację formalnych, nieformalnych i pozaformalnych sektorów edukacji środowiskowej w kierunku nowej kultury zrównoważonego rozwoju i wykorzystując edukację środowiskową do zajęcia się obecnymi skutkami zmian klimatu dla człowieka, takimi jak katastrofy związane z pogodą i niesprawiedliwością klimatyczną, jednocześnie tworząc i równoważąc nowy świat dla przyszłości.

W ramach sieci pracowano by nad następującymi ośmioma konkretnymi obszarami, skupiając się głównie na uniwersytecie, szkoleniu zawodowym i edukacji dorosłych (skierowanej do różnych stowarzyszeń zawodowych): Wczesne dzieciństwo, Szkoła podstawowa, Szkoła średnia, Szkolenie zawodowe, Uniwersytet, Edukacja nieformalna i Edukacja dorosłych.

Projekt jest zgodny ze strategią Komisji zawartą w jej wniosku dotyczącym zalecenia z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska, który zawiera szczegóły dotyczące nowych europejskich ram kompetencji, które przyczynią się do rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw związanych ze zmianą klimatu i zrównoważonym rozwojem. Ponadto zobowiązuje się, we współpracy z państwami członkowskimi, m.in. do opracowania i wymiany materiałów pomocniczych oraz ułatwienia wymiany dobrych praktyk. 

W związku z tym, powodem do możliwości pracy nad tym projektem dla IMPEL jest również: "together we can do it".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Na bieżąco – Period: 2022 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter