IMPEL Logo

Wyzwanie związane z wdrożeniem - uwzględnienie wyników w programie prac IMPEL.

2015 - 2017

Zakończono

Opis i cele projektu

IMPEL przeprowadził ostatnio badanie "Challenges in the practical implementation of EU environmental law and how IMPEL could help overcome them" (Wyzwania związane z praktycznym wdrażaniem unijnego prawa ochrony środowiska i sposób, w jaki IMPEL może pomóc je przezwyciężyć), obejmujące badanie ankietowe i badania źródeł wtórnych w celu zidentyfikowania kluczowych wyzwań związanych z wdrażaniem prawa, przed którymi stoją organy ochrony środowiska w państwach członkowskich. Dostarczyło to bardzo przydatnych informacji, które pomogą ukierunkować programy prac IMPEL na przyszłość.

Należy teraz podjąć dalsze prace w celu opracowania bardziej szczegółowego charakteru zidentyfikowanych wyzwań związanych z wdrażaniem prawa oraz zbadania zagadnień przekrojowych i tematów. Będzie to stanowiło cenny wkład w określenie konkretnych priorytetów dla pięciu zespołów ekspertów IMPEL oraz w kształtowanie wieloletniej strategii IMPEL na przyszłość.

Praca ta pomaga również w określeniu tymczasowych możliwości poprawy metodologii badania i posłuży jako ważny wkład w konkretny projekt dotyczący tej kwestii, który zostanie przeprowadzony na późniejszym etapie. Metodologia pomoże krajom i organizacjom w rozpoznaniu trendów i zmian w zakresie barier przeciwko wdrażaniu w państwach członkowskich.

Niniejszy projekt miał na celu osiągnięcie następujących celów:
1. Lepsze zrozumienie powiązań między wyzwaniami wdrożeniowymi a tematami i zagadnieniami przekrojowymi.
2. Większa jasność co do podstawowych przyczyn problemów wdrożeniowych i miejsc ich występowania oraz sposobu, w jaki IMPEL może je rozwiązać poprzez projekty i działania w swoim programie prac.
3. Lepsze określenie priorytetów i ukierunkowanie programu prac na przyszłe lata z większymi korzyściami dla członków IMPEL, którzy uczestniczą w programie.
4. Identyfikacja tymczasowych możliwości poprawy metodologii badania.

Faza II

Wykonano badanie uzupełniające, ponieważ potrzebne były dalsze prace w celu opracowania bardziej szczegółowego charakteru zidentyfikowanych wyzwań wdrożeniowych oraz zbadania przekrojowych kwestii i tematów. Stanowiłoby to cenny wkład w pomoc w określeniu konkretnych priorytetów dla 5 zespołów ekspertów IMPEL oraz w kształtowaniu wieloletniej strategii IMPEL na przyszłość.

Praca ta pomogła również w określeniu tymczasowych możliwości poprawy metodyki badania i posłuży jako ważny wkład w konkretny projekt dotyczący tej kwestii, który zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie

Dalsze działania (2017)

Prowadzono wiele dyskusji na temat wyzwań związanych z wdrażaniem unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska na poziomie europejskim i państw członkowskich. W 7 EAP podkreślono to jako jedną z kluczowych kwestii do poprawy w całej Europie. Komisja Europejska opracowała obecnie dla każdego państwa członkowskiego indywidualne "Przeglądy wdrażania przepisów ochrony środowiska", w których przedstawiono mocne i słabe strony wdrażania przepisów ochrony środowiska na poziomie krajowym i regionalnym. Ankieta planowana jako podstawowy instrument dla tego projektu może być również wykorzystana przez zainteresowane państwa członkowskie do sprawdzenia faktów, przyczyn i możliwych środków zaradczych dla luk zidentyfikowanych w ich EIR i może dostarczyć dodatkowych użytecznych informacji dla krajowych lub regionalnych dialogów w tym kontekście.

IMPEL uzyska dodatkowy wgląd w to, gdzie i jak najlepiej skoncentrować swoje wysiłki, aby pomóc w poprawie wdrażania. Powtarzając badanie dotyczące luk w implementacji i możliwych środków zaradczych z 2014 r., projekt ten może również gromadzić informacje na temat tendencji i rozwoju, przyczyniając się jako taki do bazy dowodów dla decydentów.

Celem jest zidentyfikowanie wyzwań w zakresie implementacji, przed którymi stoją członkowie IMPEL w 2017 r., i porównanie ich z informacjami zebranymi w 2014 r. Administracje i państwa członkowskie, które zastosują kwestionariusz, powinny uzyskać przegląd swoich indywidualnych wyzwań wdrożeniowych oraz zebrać pomysły i opinie na temat możliwych środków zaradczych. Sieć IMPEL powinna wykorzystać dane i ich porównanie z danymi z 2014 r. w celu dostosowania ukierunkowania swojego programu prac na kluczowe kwestie, zidentyfikowania trendów i zmian oraz wspierania rozpowszechniania najlepszych środków zaradczych wobec tych wyzwań, na które sieć może mieć wpływ.

Powiązane pliki/informacje

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2017 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter