IMPEL Logo

Wdrożenie dyrektywy WEEE

2017

Zakończono

Opis projektu i cele

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) są jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE - w 2005 r. wytworzono ich około 9 mln ton, a do 2020 r. oczekuje się wzrostu do ponad 12 mln ton. WEEE zawiera złożoną mieszaninę materiałów i części składowych, które są również częściowo niebezpieczne. Niewłaściwie zarządzany WEEE może powodować poważne problemy dla środowiska i zdrowia. Ponadto produkcja elektroniki wymaga wykorzystania ograniczonych i drogich zasobów.

Do rozwiązania tych problemów służą dwa rodzaje działań.

Aby rozwiązać te problemy Unia Europejska wprowadziła dwa akty prawne: Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE) oraz Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa RoHS). Pierwsza dyrektywa WEEE (dyrektywa 2002/96/WE) weszła w życie w lutym 2003 roku. W dyrektywie przewidziano utworzenie programów zbiórki, w ramach których konsumenci nieodpłatnie zwracają swoje WEEE. Systemy te mają na celu zwiększenie recyklingu WEEE i/lub ponownego użycia.
W grudniu 2008 roku Komisja Europejska zaproponowała zmianę dyrektywy w celu rozwiązania problemu szybko rosnącego strumienia odpadów. Nowa dyrektywa WEEE 2012/19/UE weszła w życie 13 sierpnia 2012 r. i zaczęła obowiązywać 14 lutego 2014 r.

Cele projektu

  .
 1. Poprawa wykrywania nielegalnego przemieszczania ZSEE do krajów ze słabą infrastrukturą przetwarzania (kraje afrykańskie) poprzez stworzenie wytycznych dla bardziej jednolitej interpretacji i egzekwowania załącznika VI dyrektywy WEEE.
 2. Przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej wdrożenia dyrektywy WEEE w przepisach krajowych dotyczących przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych zawierających bromowane środki zmniejszające palność (BFR). Ponadto, poprawa monitoringu odpadów tworzyw sztucznych ZSEE zawierających BFR, stymulowanie działań wykonawczych w tej dziedzinie poprzez wymianę informacji, metod pracy, studiów przypadków. Głównym celem jest zapobieganie powstawaniu następnej generacji niebezpiecznych odpadów poprzez wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych zanieczyszczonych PBDEs i PBBs w nowych produktach z tworzyw sztucznych (patrz wymagania POP-Regulation i ROHS.
 3. Do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz możliwości i niemożności, w jaki sposób egzekwowanie przepisów może przynieść korzyści w postaci dokładniejszego raportowania, ale także pozytywnego wkładu w większą i lepszą zbiórkę i recykling ZSEE, a także w jaki sposób radzić sobie z substancjami niebezpiecznymi w ZSEE.

Wyniki

 • Praca na rzecz odpowiedniego poziomu kontroli we wszystkich państwach członkowskich i spójnego poziomu egzekwowania przepisów dotyczących załącznika VI do dyrektywy WEEE
 • .
 • Dążenie do osiągnięcia odpowiedniego poziomu kontroli we wszystkich państwach członkowskich oraz jednolitego poziomu egzekwowania przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych (BFR) w ZSEE
 • .
 • Przekazanie Komisji informacji zwrotnej na temat trudności związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem
 • .
 • Większa jednolitość systemu klasyfikacji.

 

.

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Zakończono – Period: 2017 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter