IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Wytyczne kontroli środowiskowej dla przemysłu klinkieru cementowego

2007 - 2009

Zakończono

Opis i cele projektu

Proces produkcji cementu jest złożoną działalnością przemysłową, która może potencjalnie wpływać na środowisko naturalne w dużym stopniu. W obliczu różnych doświadczeń i know-how wykazano, że monitorowanie jedynie emisji z komina nie może być skuteczną strategią kontroli; ważne jest wdrożenie zintegrowanych działań kontrolnych, które uwzględniają również proces produkcyjny i przyjęte technologie, ponieważ stabilne i kontrolowane prowadzenie procesu jest pierwszą gwarancją zapewnienia zgodności. Niniejszy projekt miał na celu ustalenie i opisanie obecnego know-how w zakresie kontroli środowiskowych w cementowniach; jego celem jest zapewnienie podejścia koncepcyjnego i narzędzia operacyjnego inspektorom, którzy muszą przeprowadzać kontrole środowiskowe w tego rodzaju zakładach.

Dzień pierwszy to część poświęcona kontroli środowiskowej w cementowniach.

Pierwsza część raportu skupia się na opisie potencjalnych zagrożeń dla środowiska powodowanych przez produkcję klinkieru cementowego, w celu wyjaśnienia najistotniejszych kwestii wymagających kontroli ze strony Urzędu.

Druga część raportu to opis wytycznych dotyczących kontroli w cementowniach, opracowany na podstawie rozważań zawartych w pierwszej części raportu; opiera się on na podstawowych zasadach Zalecenia w sprawie minimalnych kryteriów kontroli środowiskowych i próbuje określić minimalny zestaw kryteriów do planowania i przeprowadzania kontroli środowiskowych, aby pomóc nowym organom kontrolnym w doskonaleniu ich umiejętności i ogólnie rzecz biorąc, aby zwiększyć jednorodność kontroli w państwach członkowskich UE, w tym w krajach przystępujących.

W szczególności dwie kwestie okazały się być najistotniejszymi wpływami na środowisko w przemyśle cementowym: emisja do powietrza i wykorzystanie odpadów.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Zakończono – Period: 2007 - 2009 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter