IMPEL Logo

Narzędzie do planowania inspekcji obszarów chronionych

2018

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Alarmujący spadek różnorodności biologicznej w Europie’stał się przyczyną przyjęcia przez Unię Europejską (UE) dwóch kluczowych aktów prawnych – Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej – w celu ochrony najcenniejszych gatunków i siedlisk w Europie’w całym ich naturalnym zasięgu w UE.

.

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki COM(2017)198 wskazuje, że kluczowymi czynnikami stojącymi za niedociągnięciami we wdrażaniu dyrektyw przyrodniczych są np. “ograniczone zasoby, słabe egzekwowanie przepisów, słaba integracja celów przyrodniczych z innymi obszarami polityki, niewystarczająca wiedza i dostęp do danych.” Opracowanie narzędzia informatycznego w ramach planowania kontroli obszarów chronionych przyrodniczo zapewni systematyczne podejście, które zmaksymalizowałoby zasoby do kluczowych obszarów zainteresowania.

Projekt ma na celu opracowanie łatwego i elastycznego narzędzia jako elementu planowania kontroli obszarów Natura 2000 związanych z europejskim prawem ochrony środowiska i RMCEI. Celem jest przetestowanie i udoskonalenie proponowanego narzędzia NIRAM-Tool w różnych krajach członkowskich IMPEL.

W 2018 opracowano pierwszą wersję narzędzia. Na podstawie informacji o narzędziu IRAM do planowania kontroli instalacji przemysłowych prace były prowadzone w trzech etapach:

  .
 • Opracowanie odpowiednich kryteriów i systemu punktacji.
 • Transpozycja propozycji do narzędzia IRAM (wynik: tzw. narzędzie NIRAM).
 • Określenie częstotliwości kontroli wybranych przykładów (obiekty istniejące w niektórych krajach członkowskich)
 • .

W 2019 potwierdzono / uzasadniono stosowalność proponowanych kryteriów i narzędzia poprzez testy i praktyczną pracę z nimi w Słowenii.

>

W 2020 / 2021 będą prowadzone dalsze prace nad zbieraniem informacji zwrotnych od użytkowników i identyfikacją potrzeb w zakresie ulepszeń i dalszych rekomendacji dla narzędzia, jak również materiałów szkoleniowych dla administratorów, koordynatorów i inspektorów NIRAM.

Powiązane pliki/informacje

 • Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
 • .
 • Dyrektywa ptasia, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
 • .
 • Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki COM(2017)198.
 • Environmental Compliance Assurance – EU Action Plan
 • .

Number: 2021/10, 2020/19, 2019/15, 2018/14 – Status: Na bieżąco – Period: 2018 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter