IMPEL Logo

Wspólna sieć na rzecz dzikich grzybów (JoNeF)

2023

Na bieżąco

Opis i cele projektu

W ostatnich latach rośnie świadomość konieczności włączenia grzybów (makrogrzybów) do europejskiej polityki środowiskowej na równi ze zwierzętami i roślinami, w celu ich ochrony w ich naturalnych siedliskach. 

Mimo to, obecnie europejskie prawodawstwo środowiskowe koncentruje się na ochronie roślin i zwierząt, z wyłączeniem grzybów, które są istotnymi składnikami siedlisk lądowych. Co więcej, makrogrzyby mogą być wykorzystywane jako wskaźniki opisujące warunki środowiskowe lasów i innych siedlisk lądowych. 

W celu wypełnienia tej luki, grzyby powinny zostać włączone do procesów tworzenia prawa i podejmowania decyzji oraz do inicjatyw na rzecz ochrony i środowiska, w celu stworzenia kompleksowej strategii ochrony.

W tym kontekście pierwszym krokiem jest zebranie istniejących danych dotyczących makrogrzybów w UE oraz ustanowienie wspólnych protokołów i standardów spisu/monitoringu, podobnie jak w przypadku roślin i zwierząt. 

Uważamy, że fundamentalne znaczenie ma koordynacja tych działań przez organy ochrony środowiska, bez pozostawiania ich wyłącznie w rękach stowarzyszeń, podmiotów prywatnych i uniwersytetów. 

Ogólnym celem prac projektowych jest wsparcie: 

  • Rozszerzenie zakresu istniejącego europejskiego prawodawstwa środowiskowego o grzyby w odniesieniu do monitorowania siedlisk i różnorodności biologicznej oraz ochrony/przywracania lasów 
  • Włączenie gatunków grzybów do Załącznika Dyrektywy Siedliskowej 
  • Rozwój unijnej platformy bazodanowej do monitorowania makrogrzybów 

Oczekiwanymi rezultatami pierwszej fazy projektu (w okresie od lipca 2023 r. do grudnia 2024 r.) są ustanowione wspólne unijne standardy i protokoły dotyczące spisu i monitorowania makrogrzybów. 

Kwestionariusz JoNeF

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza on-line związanego z projektem IMPEL JoNeF (Joint of Networks for Wild Fungi).

Kwestionariusz JoNeF/ Część 1

Kwestionariusz JoNeF/część 2

Celem badania opartego na kwestionariuszu JoNeF jest gromadzenie, porównywanie i analizowanie informacji i danych dotyczących ochrony i gromadzenia danych o europejskich makrogrzybach.

Na kwestionariusz mogą odpowiedzieć członkowie projektu JoNeF i eksperci mikologii, którzy nie są aktywnymi członkami.

Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 26 listopada 2023 r.


.

Number: – Status: Na bieżąco – Period: 2023 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter