IMPEL Logo

Powiązanie ramowych dyrektyw wodnych z dyrektywami IPPC/IE

2010 - 2013

Zakończono

Opis projektu i cele

Dyrektywa IPPC 2008/1/WE (obecnie IED 2010/75/UE) oraz Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE to dwa najszerzej zakrojone elementy unijnego prawa ochrony środowiska. Postawiły one przed państwami członkowskimi wiele wyzwań. Instalacje regulowane w ramach IPPC mogą oddziaływać na środowisko wodne, np. poprzez bezpośrednie lub pośrednie zrzuty zanieczyszczeń, pobór wody itp. IPPC wymaga, aby instalacje działały zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT). Są one również zobowiązane do przestrzegania norm jakości środowiska ustanowionych w prawie UE, w tym norm wynikających z prawa wodnego UE. Jednak relacja między tymi dwoma zestawami obowiązków często nie jest prosta.

W związku z tym, że nie jest to możliwe, należy wprowadzić stopniowe zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

W związku z tym w 2010 r. rozpoczęto etapowy projekt IMPEL, którego celem jest zbadanie relacji między obiema dyrektywami. Analiza skupiła się na presji ze strony zanieczyszczeń punktowych wynikających z emisji substancji organicznych (np. nieoczyszczonych/częściowo oczyszczonych ścieków z aglomeracji i przemysłu), substancji odżywczych i chemicznych. Zanieczyszczenie substancjami odżywczymi jest – podobnie jak w przypadku zanieczyszczenia organicznego – głównie spowodowane przez emisje z aglomeracji, sektora przemysłowego i rolniczego. Najważniejszym czynnikiem przemysłowym przyczyniającym się do zanieczyszczenia substancjami odżywczymi jest np. sektor chemiczny, celulozowo-papierniczy i spożywczy. Przemysł wytwórczy jest odpowiedzialny za duże ładunki emisji wielu niebezpiecznych substancji.

Faza I

Celem projektu są:

.
  .
 • Określenie relacji (komplementarnych i konkurencyjnych) pomiędzy wdrażaniem IPPC a wdrażaniem RDW z zakresu wydawania pozwoleń, egzekwowania i zbierania danych.
 • Opracowanie spisu problemów i najlepszych praktyk w państwach członkowskich, w odniesieniu do
  pozwoleń, egzekwowania, zbierania danych i systemów zbierania danych.
 • Przedstawienie zaleceń dla właściwych organów w celu przyczynienia się do lepszego wdrożenia i egzekwowania wymogów RDW oraz (poddanej przeglądowi) dyrektywy IPPC przyczynienia się do lepszego wykonywania kontroli środowiskowych i pozwoleń w państwach członkowskich.

Sprawozdanie koncentrowało się na następujących kluczowych pytaniach:

.
 • Jak zapewnić, aby obecne i przyszłe działania związane z wydawaniem pozwoleń i egzekwowaniem prawa były zarówno zgodne z RDW, jak i IPPC?

  Faza II

  Celem II fazy projektu było:

  1. Przeprowadzenie inwentaryzacji problemów i najlepszych praktyk w krajach członkowskich w zakresie wydawania pozwoleń, egzekwowania przepisów, zarządzania dorzeczami, gromadzenia danych i systemów zbierania danych.
  2. Przedstawienie zaleceń dla właściwych organów, aby przyczynić się do lepszego wdrażania i egzekwowania wymogów RDW oraz (poddanej przeglądowi) dyrektywy IPPC, aby przyczynić się do lepszego wykonywania kontroli środowiskowych i pozwoleń w państwach członkowskich.

  Faza III

  Ten projekt opiera się na poprzednich projektach IMPEL z lat 2010, 2011 i 2012. W ramach tej fazy planuje się opracowanie praktycznych wytycznych zawierających najlepsze praktyki w zakresie postępowania z wieloma źródłami zanieczyszczeń zarówno z zakładów i osiedli przemysłowych objętych, jak i nieobjętych dyrektywą IPPC. Wytyczne te będą obejmować sposób, w jaki inspektorzy mogą oceniać wpływ instalacji na środowisko podczas kontroli, zgodnie z wymogami dyrektywy IED.

  .

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Zakończono – Period: 2010 - 2013 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter