IMPEL Logo

Gospodarka odpadami górniczymi

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Działalność górnicza od zawsze była źródłem surowców dla człowieka, ale jednocześnie generowała wiele problemów środowiskowych. Ogromne ilości odpadów wydobywczych, często porzuconych, stanowią źródła zanieczyszczeń oraz obszary niestabilności geotechnicznej i hydrogeologicznej. Obecnie, po licznych wypadkach związanych z działalnością górniczą, Komisja Europejska przyjęła Dyrektywę 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (zwaną Dyrektywą Górniczą), która znowelizowała Dyrektywę 2004/35/WE.

.

Dyrektywa górnicza przewiduje środki, procedury i wytyczne mające na celu zapobieganie lub zmniejszanie w możliwie największym stopniu wszelkich niekorzystnych skutków dla środowiska, w szczególności dla wody, powietrza, gleby, fauny i flory oraz krajobrazu, a także wszelkich wynikających z nich zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Następnie każde państwo członkowskie zapewnia, aby przedsiębiorstwa górnicze opracowały plan gospodarowania odpadami dla minimalizacji, przeróbki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy projekt ma na celu porównanie transpozycji dyrektywy przez różne państwa członkowskie (MS) w celu oceny wspólnych wytycznych dla lepszego zarządzania odpadami wydobywczymi i uzyskania poglądu każdego MS na temat przekształcania/odzyskiwania odpadów górniczych zgodnie z europejską koncepcją gospodarki okrężnej.

.

Oczekiwane rezultaty:

.
  • Raport dotyczący oceny zarządzania odpadami górniczymi oparty na różnych doświadczeniach partnerów projektu i ewentualnie zawierający propozycje recyklingu/ponownego wykorzystania tego typu odpadów.
  • Buduj społeczność w celu kontynuowania dialogu i wzmocnienia wiedzy na ten stale rozwijający się temat, szczególnie w zakresie surowców podstawowych.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter