IMPEL Logo

Mapowanie agencji europejskich zaangażowanych we wdrażanie dorobku prawnego w zakresie ochrony środowiska

2017 - 2019

Zakończono

Sieć IMPEL znacznie się rozrosła od 2008 roku, kiedy to stała się niezależnym Stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z prawem belgijskim. W 2008 roku było 38 organów członkowskich w porównaniu do 51 w 2016 roku.

Wciąż jednak istnieją znaczące luki w zakresie członkostwa IMPEL’jak również aktywnego zaangażowania w działania projektowe. Jest to szczególnie wyraźne, biorąc pod uwagę niedawną reorganizację IMPEL’w celu włączenia do jej programu pracy działań z zakresu ochrony przyrody i land & water. Oprócz tego istnieje jednak wyraźna potrzeba współpracy na szczeblu niższym niż krajowy z władzami regionalnymi i lokalnymi, które zarządzają działaniami związanymi z wdrażaniem i egzekwowaniem przepisów oraz prowadzą je. Zostało to powtórzone przez Komisję Europejską podczas niedawnego spotkania z Radą IMPEL w Brukseli 27 maja 2016 r., ale także z Komitetem Regionów, który był gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego w Brukseli w 2014 r. Do tej pory członkostwo IMPEL’z organów niższego szczebla jest raczej ograniczone i to musi się zmienić, jeśli chcemy poprawić wdrażanie przepisów w szerszym zakresie w Europie.

Dokładne mapowanie pomoże nam zbadać luki w naszym członkostwie i pomoże nam zaplanować, gdzie i z kim musimy rozmawiać, aby zachęcić do większego udziału w projektach i ostatecznie do członkostwa w naszej sieci.

Jest również pewna niepewność co do roli władz w wielu europejskich państwach członkowskich. To ćwiczenie mapowania będzie miało na celu podkreślenie w szerokim sensie kompetencji władz i tam, gdzie to możliwe, wskazanie punktów kontaktowych dla naszych Zespołów Ekspertów, aby zachęcić do większego uczestnictwa.

Number: 2017/26 – Status: Zakończono – Period: 2017 - 2019 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter