IMPEL Logo

Mini konferencja IMPEL na temat zapewnienia zgodności

2022

Zakończono

Opis projektu i cele

Państwa członkowskie muszą posiadać odpowiednie mechanizmy zapewniające zgodność z zobowiązaniami pochodnymi UE (dyrektywy i rozporządzenia UE dotyczące środowiska). Brak zgodności może wynikać z różnych przyczyn, w tym z zamieszania, słabego zrozumienia lub braku akceptacji przepisów, braku inwestycji, oportunizmu i przestępczości. Jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i gospodarkę będzie zależał od charakteru, skali i trwałości naruszeń. W praktyce mechanizmy zapewnienia zgodności obejmują stosowanie przez państwa członkowskie trzech szerokich klas interwencji (określanych zbiorczo jako "zapewnienie zgodności środowiskowej"), jak stwierdzono w COM(2018)10 Komisji[1]

1.  Promocja zgodności pomaga posiadaczom obowiązków w przestrzeganiu przepisów poprzez środki takie jak wskazówki, 'często zadawane pytania' i help-deski. 

2.   Monitorowanie zgodności identyfikuje i charakteryzuje postępowanie posiadaczy obowiązku oraz wykrywa i ocenia wszelkie niezgodności (konkretne przypadki niezgodności lub szersze problemy ze zgodnością w sektorze przemysłowym lub obszarze...), wykorzystując inspekcje środowiskowe i inne kontrole. 

3.   Follow-up & enforcement czerpią z prawa administracyjnego, karnego i cywilnego w celu powstrzymania, odstraszenia, ukarania i uzyskania zadośćuczynienia za niezgodne z przepisami postępowanie i zachęcenia do przestrzegania przepisów.

CzłonkowieIMPEL, głównie organizacje inspekcyjne i wykonawcze, często koncentrują się na monitorowaniu zgodności i follow-up & enforcement jako głównych strategiach zapewnienia zgodności i mają ramy prawne do wdrażania obu strategii. Promocja zgodności znajduje się bardziej w szarej strefie, czasem nie jest włączona prawnie, czasem jest zadaniem innych organizacji, czasem jest zaniedbywana jako strategia zapewniania zgodności, czasem jest postrzegana jako zbyt miękka... Jest też trochę w szarej strefie, bo zwykle sprowadza się ją do narzędzi takich jak wskazówki i informacje... Choć promocja zgodności może być rozumiana szerzej, jako zestaw działań mających na celu zwiększenie świadomości, wiedzy i zrozumienia zobowiązań prawnych wśród danej grupy docelowej, doprowadzając w ten sposób do trwałej zmiany zachowania, w celu osiągnięcia dobrowolnego i prawidłowego przestrzegania przepisów. Ponadto, promowanie zgodności może być w niektórych przypadkach bardziej adekwatną strategią rozwiązywania szerszych problemów ze zgodnością niż zwykłe kontrole i egzekwowanie przepisów.

W ramach flamandzkiego badania przeprowadzonego w imieniu Departamentu Środowiska i Rozwoju Przestrzennego przez profesora Kurta Deketelaere'a (Wydział Prawa, Uniwersytet w Leuven i Uniwersytet w Helsinkach), z pomocą kolegów z IMPEL, dokonano inwentaryzacji "instrumentów" promowania zgodności. Istniejące przykłady szeroko rozumianego promowania zgodności zostały sklasyfikowane w 4 kategoriach: informacje i szkolenia, pomoc techniczna, przejrzysta komunikacja i zachęty do przestrzegania przepisów. Minikonferencja miała na celu przedstawienie pełnego potencjału promocji zgodności jako pełnoprawnej strategii, która stoi i działa razem ze strategiami monitorowania zgodności i działań następczych & egzekwowania. 

Informacje uzupełniające

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW - Działania UE na rzecz poprawy przestrzegania przepisów i zarządzania w zakresie ochrony środowiska

.

Number: – Status: Zakończono – Period: 2022 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter