IMPEL Logo

Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych - wdrożenie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (etap 1 i 2). 6(3) dyrektywy siedliskowej (etap 1, 2 i 3)

2014 - 2015

Zakończono

Opis projektu i cele

Projekt ten składa się z dwóch etapów. Rozpoczął się w 2014 roku projektem “Ochrona przyrody przy wydawaniu pozwoleń i kontroli instalacji przemysłowych Implementacja Art. 6(3) dyrektywy siedliskowej”. W głównych ustaleniach projektu 2014 stwierdzono, że istnieje potrzeba poprawy wiedzy na temat wytycznych UE i ich wykorzystania oraz środków zwiększających świadomość, dzielenia się istniejącymi krajowymi wytycznymi i opracowaniami naukowymi, wymiany wiedzy na temat kryteriów przesiewowych i metodologii oceny, np. przyjęte praktyki: stosowanie ładunków krytycznych (CL), kryteria utraty siedlisk (Fachkonventionen DE), nowe podejścia np. do oceny depozycji azotu. Zasugerowano również opracowanie ukierunkowanych wytycznych przyjaznych dla użytkownika.

W zakresie wydawania pozwoleń zalecono następujące działania:

  .
  • Włączenie do pozwolenia informacji o screeningu i odpowiedniej ocenie (AA) (przeprowadzonej lub nie oraz wyników/konsekwencji);
  • Integracja warunków dotyczących obszarów Natura 2000 w pozwoleniach;
  • Wymiana doświadczeń dotyczących postępowania z działalnością bez zezwoleń (np. małe gospodarstwa rolne): czy taka działalność jest objęta ochroną konserwatorską?;
  • Zdefiniowanie ogólnych wymogów dotyczących zezwoleń na działalność na obszarach chronionych / w ich pobliżu z uwzględnieniem obszarów Natura 2000.

  Wytyczne dotyczące instalacji przemysłowych nie istnieją na poziomie UE.

   

Number: 2014/14 - 2015/14 – Status: Zakończono – Period: 2014 - 2015 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter