IMPEL Logo

Regulacje dotyczące ropy i gazu na lądzie

2015 - 2019

Zakończono

Opis projektu i cele

Ogromna debata publiczna na temat sektora gazu łupkowego skierowała uwagę na cały przemysł naftowo-gazowy na lądzie, sposób jego regulacji i to, co jest uważane za najlepszą praktykę dla branży.

.

Ramy regulacyjne UE zostały ostatnio ocenione przez Komisję Europejską (KE), która opublikowała ‘Zalecenie’ dotyczące minimalnych zasad wydobycia węglowodorów (w tym gazu łupkowego) przy użyciu szczelinowania hydraulicznego, z zamiarem dokonania przeglądu jego wdrożenia w sierpniu 2015 r. W ramach tych prac nie przyjrzano się jednak istniejącym praktykom stosowanym przez przemysł naftowy i gazowy na lądzie.

.

Ponadto, zainicjowano kompleksowy przegląd dokumentu BREF dla dyrektywy o gospodarowaniu odpadami z przemysłu wydobywczego, który po raz pierwszy będzie zawierał zalecenia dotyczące uwzględnienia odpadów pochodzących z przemysłu naftowego i gazowego na lądzie – zarówno konwencjonalnego, jak i niekonwencjonalnego.

.

Publikacja zalecenia KE (i zbliżający się przegląd w 2015 r.), w połączeniu z trwającym przeglądem BREF, są ważnymi kamieniami milowymi w wyznaczaniu przyszłego kierunku, w jakim przemysł naftowy i gazowy na lądzie jest regulowany w Europie.

.

Faza I & II

Pierwsza faza projektu miała na celu przyjrzenie się istniejącym najlepszym praktykom w szeroko pojętym sektorze naftowym i gazowym na lądzie w Europie, w celu wyciągnięcia wniosków i zidentyfikowania najlepszych praktyk w państwach członkowskich.

Cele projektu:

 • Identyfikacja wspólnych podejść i interpretacji legislacyjnych w państwach członkowskich w zakresie wdrażania dyrektyw UE dla sektora naftowego i gazowego na lądzie
 • .
 • Identyfikacja dobrych praktyk (BAT) w branży, w różnych systemach regulacyjnych
 • .
 • Zidentyfikowanie wszelkich luk w procesie regulacyjnym
 • .
 • Podziel się doświadczeniami w zakresie wdrażania, zgodności, egzekwowania i monitorowania różnych aspektów branży (np. odpady, spalanie, wody gruntowe, zużycie wody).

Faza III

Celem drugiej fazy jest oparcie się na pracach z lat 2015, 2016 i 2017 oraz dokonanie znacznie bardziej szczegółowego przeglądu podejść uczestników’ do szeregu krytycznych kwestii, mając na uwadze, tam gdzie to możliwe, zdefiniowanie, dzielenie się i promowanie najlepszych praktyk. Projekt ma pomóc organom regulacyjnym poczuć się pewniej w dostarczaniu spójnych i wiarygodnych informacji społeczeństwu, branży i decydentom. Może on również pozwolić na uniknięcie powielania działań oraz promować spójne i proporcjonalne regulacje w całej sieci IMPEL i poza nią. Wreszcie, może ona informować i wspierać dialog z organami regulacyjnymi w krajach nie należących do sieci IMPEL, które rozwinęły lub rozwijają swój przemysł.

Oczekiwane rezultaty

 1. Bardziej spójne zrozumienie osiągnięć środowiskowych lądowego przemysłu naftowego i gazowego
 2. . .
 3. Spójność w zakresie wdrażania i egzekwowania przepisów u wszystkich członków sieci IMPEL
 4. Budowanie potencjału organów regulacyjnych
 5. Większe zaufanie publiczne do organów regulacyjnych i ich decyzji
 6. .
 7. Przydatne i wiarygodne informacje dla decydentów i autorów dokumentów BREF
 8. .

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2019 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter