IMPEL Logo

Wskaźniki skuteczności systemów kontroli środowiskowej

2008 - 2012

Zakończono

Opis projektu i cele

Celem projektu było wypracowanie wskaźników efektywności dla inspektoratów ochrony środowiska. W odniesieniu do zakresu projektu ustalono, że powinien on obejmować wskaźniki
związane z RMCEI. Wskaźniki powinny obejmować wskaźniki nakładów, produktów i rezultatów.

Faza burzy mózgów

Pierwsza faza, odbyła się w 2008 roku. Grupa uzgodniła krótką listę wskaźników, które powinny być dalej analizowane w przyszłym projekcie IMPEL. W ramach projektu kraje ochotnicze dostarczą niezbędnych danych dla wybranych wskaźników, które następnie zostaną przeanalizowane i omówione. Ponieważ gromadzenie danych dotyczących wszystkich instalacji objętych RMCEI uznano za zbyt uciążliwe, uzgodniono, że projekt powinien skupić się na instalacjach IPPC. Można rozważyć dalsze ograniczenie do poszczególnych sektorów w ramach dyrektywy IPPC, jeżeli doprowadzi to do uzyskania bardziej porównywalnych i reprezentatywnych danych. Zakres należy ocenić na koniec projektu.

Definiowanie wskaźników

Celem tego zadania było zdefiniowanie 10 wskaźników skuteczności zaproponowanych w projekcie IMPEL z 2008 r. "Burza mózgów na temat projektu IMPEL mającego na celu opracowanie wskaźników skuteczności dla inspektoratów ochrony środowiska", ocena ich mocnych i słabych stron oraz przeprowadzenie testu pilotażowego wśród krótkiej listy członków IMPEL. Na tej podstawie zaproponowano zweryfikowaną i możliwie precyzyjnie zdefiniowaną listę wskaźników wraz z oceną jakościową każdego z nich.

W trakcie realizacji projektu, ze względu na liczne trudności polityczne i operacyjne pomiędzy państwami członkowskimi, określenie wskaźników porównywalnych w skali całej UE okazało się niezwykle trudne. Pilotaż wykazał, że porównywalność jest często niska, dostępność danych zmienna, a zakres odpowiedzi duży. Uzgodniono również, że proponowana lista wskaźników nie charakteryzuje skuteczności inspektoratów. Jest to częściowa ocena ich możliwości.

Przedstawiono pewne rekomendacje dotyczące sposobu ich wykorzystania: w szczególności lepiej jest użyć kilku wskaźników niż jednego, a wskaźniki należy połączyć z instrumentami zorientowanymi na jakość. Stwierdzono, że pomocne byłoby zorganizowanie szczegółowej dyskusji między IMPEL a Komisją i innymi właściwymi stronami, takimi jak OECD, w celu dalszego zbadania, jakie jakościowe i ilościowe narzędzia oceny, takie jak audyty, wzajemne oceny (IRI), konkretne wskaźniki wyników i rezultatów specyficzne dla danego sektora/dyrektywy oraz ich kombinacje, można by wykorzystać do monitorowania wyników inspektoratów w całej UE.

Poznanie jakościowych i ilościowych narzędzi oceny w celu oceny działania inspektoratów ochrony środowiska w całej UE

Projekt ten miał na celu zbadanie obecnego i potencjalnego wykorzystania narzędzi oceny w celu oceny inspektoratów ochrony środowiska w całej UE.

  • przez pojedynczy inspektorat w celu zmierzenia jego wydajności i zidentyfikowania obszarów do poprawy;
  • zewnętrznej weryfikacji, czy inspektorat posiada niezbędne "elementy" do skutecznego działania; oraz
  • jeśli to możliwe, w celu porównania inspektoratów w państwie członkowskim i w całej UE.

W ramach niniejszego projektu nie udało się zidentyfikować jednego zestawu wskaźników liczbowych, które można włączyć do narzędzi oceny i wykorzystać w sprawiedliwy i znaczący sposób do liczbowego uszeregowania wyników inspektoratów w całej Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że okoliczności, w jakich działają poszczególne inspektoraty, mogą być znacząco różne. W ramach tego projektu określono jednak zasady, które mogą pozwolić na ograniczone porównanie w oparciu o wskaźniki wyników. Głównym celem takich porównań powinno być umożliwienie inspektoratom zrozumienia działań, które w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia wyników (tj. przyczynowości), lepsze zrozumienie alternatywnych podejść, które są skuteczne w pewnych okolicznościach, oraz zachęcenie do dzielenia się najlepszymi praktykami. Nie zaleca się stosowania wskaźników wyników w celu ułatwienia tworzenia tabel ligowych lub innych rodzajów rankingów. Różne podejścia do weryfikacji danych, brak wspólnych definicji i różnice w lokalnym kontekście prawdopodobnie nie doprowadzą do sprawiedliwego lub znaczącego porównania i istnieje ryzyko, że ocena stanie się źródłem sporów, a nie narzędziem do poprawy.

Powiązane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2008/03 - 2009/03 - 2011/08 – Status: Zakończono – Period: 2008 - 2012 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter