IMPEL Logo

Pozwolenie na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej

2016 - 2018

Zakończono

Opis projektu i cele

Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu UE 2020, jakim jest powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, zatwierdzonego przez szefów państw i rządów. Komisja przyjęła ambitną strategię osiągnięcia tego celu, składającą się z sześciu celów. Cel 1 tej strategii koncentruje się na "Pełnym wdrożeniu unijnego prawodawstwa dotyczącego przyrody w celu ochrony" różnorodności biologicznej i wymaga znaczącej poprawy stanu ochrony.

W latach 2012 - 2014 zostało przeprowadzone przez Komisję "Badanie dotyczące oceny i poprawy procedury wydawania zezwoleń na podstawie art. 6.3 dla obszarów Natura 2000". Uczestniczyły w nim wyłącznie organy ochrony przyrody. W praktyce zastosowano dużą różnorodność podejść. W sumie stwierdzono, że procedura wydawania zezwoleń na podstawie art. 6.3 funkcjonuje dobrze. Jednak niektóre kraje/regiony zgłosiły, że wśród niektórych organów i/lub sektorów nadal brakuje ogólnego zrozumienia procedury określonej w art. 6 ust. 3 lub chęci jej zaakceptowania. Kilka krajów zgłosiło, że nadal istnieje realna potrzeba ustanowienia bardziej systematycznych i spójnych ram oceny, zapewnienia szkoleń w zakresie umiejętności oraz wytycznych dostosowanych do warunków lokalnych.

Kamieniołomy i górnictwo odkrywkowe (2016-2017)

Głównym celem tego projektu jest przyczynienie się do ciągłego rozwoju zdolności w ramach IMPEL oraz zebrania sił i wymiany doświadczeń między państwami członkowskimi w celu zapewnienia właściwego wdrożenia i egzekwowania dyrektyw dotyczących przyrody na poziomie krajowym, promowania ochrony przyrody
oraz zbadania wdrożenia i egzekwowania art. 6 (3) dyrektywy HD w sprawie sektora wydobycia minerałów nieenergetycznych, a konkretnie kamieniołomów i górnictwa odkrywkowego, poprzez zapewnienie:

 • Ocenę możliwości zastosowania wytycznych UE "Non-Energy Mineral extraction
  and Natura 2000", w temacie kamieniołomów i górnictwa odkrywkowego (do produkcji kamieni, piasku
  (wyrobiska), kredy, żwiru i innych produktów dla budownictwa cywilnego, przemysłu, itp.); oraz
 • Badanie, analizowanie i raportowanie praktyk, z konkretnymi przykładami, państw członkowskich w zakresie stosowania art
  6(3) dyrektywy siedliskowej dotyczącej tego sektora.
 • W 2017 r. projekt nadal przyczynia się do rozwoju potencjału w ramach IMPEL oraz do zebrania sił i wymiany doświadczeń między państwami członkowskimi w celu zapewnienia właściwego wdrożenia i egzekwowania dyrektyw przyrodniczych, w celu promowania ochrony przyrody.

  Aby osiągnąć taki cel projekt w 2017 r. ma na celu zbadanie wdrożenia i egzekwowania art. 6 (3) dyrektywy HD dotyczącej sektora wydobycia minerałów nieenergetycznych, a dokładniej kamieniołomów i górnictwa odkrywkowego, poprzez zapewnienie:
  a) Opracowanie dokumentu przewodniego dotyczącego kontroli kamieniołomów i górnictwa odkrywkowego z terenami położonymi w obrębie lub w pobliżu obszarów Natura 2000
  b) Ustanowienie mapy drogowej dla opracowania narzędzia planistycznego dotyczącego kontroli obszarów chronionych przyrodniczo (w tym opcji wykorzystania narzędzia IRAM).

   

  Related files/information

   

  .

  Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Zakończono – Period: 2016 - 2018 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

  Subscribe to our newsletter