IMPEL Logo

Wysyłka odpadów z tworzyw sztucznych (poprzedni chiński zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych)

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Oszacowano, że przed 2018 rokiem Chiny przyjęły do odzysku 7 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. Wprowadzając zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych, Chiny wywołały szok w globalnym handlu odpadami tworzyw sztucznych. Powstałe w ten sposób wyparte odpady trafiły w większości do sąsiednich krajów azjatyckich. Większość z tych krajów nie ma możliwości przetworzenia tej ilości odpadów w ESM. Konieczne jest uzyskanie dalszych informacji na temat tych przepływów odpadów, aby lepiej edukować decydentów i organy regulacyjne oraz odkryć ostateczne przeznaczenie tych odpadów.

.

Poprawki do konwencji bazylejskiej o odpadach z tworzyw sztucznych mają wejść w życie w styczniu 2021 roku. Istnieje pewna niepewność, szczególnie w przypadku krajów OECD spoza UE, co do sposobu egzekwowania tych poprawek. UE wprowadziła poprawki, które powodują objęcie kontrolą zielonej listy dodatkowych odpadów z tworzyw sztucznych w porównaniu z tekstem konwencji bazylejskiej. Może to potencjalnie zakłócić rynek w państwach członkowskich UE, które znajdują się blisko krajów trzecich. Uważamy, że większe wyjaśnienie kodów byłoby korzystne dla urzędników egzekwujących prawo w całej Europie, które mogłyby być również dzielone z CA poza Europą.

Projekt ma na celu:

.
 • Wsparcie właściwych organów w egzekwowaniu poprawek Bazylei dotyczących odpadów z tworzyw sztucznych poprzez zapewnienie udokumentowanych wskazówek i pomocy za pośrednictwem serii seminariów internetowych.
 • Uzyskanie lepszego zrozumienia końcowych miejsc przeznaczenia irlandzkich i europejskich odpadów z tworzyw sztucznych.
 • Zapewnienie organom regulacyjnym lepszego zrozumienia przepływów odpadów z tworzyw sztucznych, w szczególności do krajów azjatyckich i sposobu, w jaki służby celne współdziałają z WSR.

  Powiązane pliki/informacje

   

  .
  • Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów).
  • Dyrektywa (UE) 2018/851 (przekształcenie RDW).
  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów.
  • Regulację (WE) nr 1418/2007 w sprawie przemieszczania odpadów z listy zielonej do niektórych krajów nienależących do OECD.
  • Dyrektywa (UE) 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku).
  • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianiu.
  • Decyzja Bazylejskiego COP 14 (BC – 14/12) zmieniająca Konwencję w celu wzmocnienia kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów z tworzyw sztucznych
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter