IMPEL Logo

Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych poprzez dialog sąsiedzki

2005 - 2010

Zakończono

Opis i cele projektu

Projekt składa się z czterech etapów, realizowanych w latach 2005-2010.

.

Dialogi sąsiedzkie zapobiegają, zarządzają i rozwiązują konflikty w sposób skuteczny i efektywny poprzez budowanie zaufania, poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla obu stron oraz tworzenie trwałych relacji dobrosąsiedzkich. Ich celem jest otwarta wymiana informacji, opracowanie rekomendacji dla firmy, a czasem nawet współpraca i negocjacje w celu uzgodnienia rozwiązania.

Doświadczenie pokazuje, że to systematyczne podejście do komunikacji prowadzi do rezultatów, które mogą poprawić sytuację środowiskową i często skutkują lepszymi wynikami środowiskowymi obiektu niż mogłoby to być wymagane przez przepisy. Oczywiście, dialogi i ich wyniki muszą być zgodne z prawem i mogą jedynie uzupełniać, a nie zastępować, zwykłe obowiązki władz i prawodawstwa.

Faza I

Projekt koncentrował się na istniejących miejscach, w których występują skargi sąsiedzkie, gdzie proces dialogu został wykorzystany jako dobrowolny instrument do próby rozwiązania konfliktu. Skargi i konflikty sąsiedzkie często pojawiają się w pobliżu miejsc takich jak zakłady przemysłowe, miejsca gospodarki odpadami i kamieniołomy z powodu ich emisji lub potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń dla zdrowia. Szczególnie dotknięte są miejsca zbudowane w pobliżu zamieszkałych obszarów lub takie, które zostały otoczone przez obszary mieszkalne. Konflikty mogą koncentrować się na obawach dotyczących zapachów, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wypadków, zaburzeń w działaniu lub nowych warunków i procedur pozwolenia.

Faza II – Zestaw narzędzi

Przedmiotem projektu było opracowanie zestawu narzędzi dla władz i firm na temat tego, jak nawiązać dialog sąsiedzki. Zestaw narzędzi zawiera szczegółowe informacje na temat tego, kiedy, dlaczego i jak stosować dialog sąsiedzki. Odpowiada na kluczowe pytania, np. o obszary zastosowania lub podstawowe zasady, a także wspiera czytelnika sześcioma krokami, jak nawiązać dialog sąsiedzki. Nakreśla możliwości i daje wsparcie w przekonaniu wszystkich partnerów dialogu – jednocześnie jednak wyjaśnia ryzyko, granice i sposoby pokonywania trudności. Wskazuje również, kiedy lepiej nie korzystać z dialogu i polegać na tradycyjnych instrumentach regulacji danego miejsca, np. w celu zapobiegania znaczącym zagrożeniom dla zdrowia i środowiska.

Faza III – Samoocena

Głównym celem fazy III było opracowanie wytycznych dla władz i firm dotyczących oceny ich dialogów sąsiedzkich oraz oszacowania nakładu pracy.

Faza IV – Instrukcje krok po kroku

Ostatnia faza projektu koncentrowała się na promowaniu wykorzystania dialogów sąsiedzkich jako instrumentu rozwiązywania konfliktów środowiskowych poprzez opracowanie zwięzłych instrukcji krok po kroku opartych na “Zestawie narzędzi” oraz “Wytycznych do samooceny” i przetestowanie ich na żywych przypadkach.

.

Głównym rezultatem projektu jest prezentacja PowerPoint “Dialog sąsiedzki instrumentem zapobiegania i rozwiązywania konfliktów między firmami a ich sąsiadami – procedury – kroki – ewaluacja”.

.

Powiązane pliki/informacje

 

.

 

Number: 2005/05 - 2006/18 - 2007/01 - 2009/01 - 2010/04 – Status: Zakończono – Period: 2005 - 2010 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter