IMPEL Logo

Baza danych kryteriów ryzyka

2015 - 2015

Zakończono

Opis projektu i cele

  • ciągłe gromadzenie i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi kryteriów ryzyka i ich stosowania, w odniesieniu do ogółu zadań kontrolnych, poprzez stworzenie narzędzia internetowego dostępnego dla organów kontroli w celu ułatwienia wyboru kryteriów wpływu, które mają być stosowane w narzędziu analizy ryzyka;
  • rozszerzenie zastosowania narzędzi analizy ryzyka do ustalania priorytetów kontroli w celu zajęcia się źródłami zanieczyszczenia środowiska innymi niż działania IED i Seveso, poprzez dostosowanie istniejących narzędzi lub stworzenie nowych narzędzi i rozpowszechnianie technik.

W realizacji projektu, szczególny nacisk zostanie poświęcony na zapewnienie dla wskaźników i parametrów ryzyka rolniczego, specyficznego narzędzia analizy ryzyka dla programowania inspekcji w tej dziedzinie.

Number: 2015/20 – Status: Zakończono – Period: 2015 - 2015 – Topic: Narzędzia i podejścia przekrojowe - Tags:

Subscribe to our newsletter