IMPEL Logo

Planowanie rozwoju rzeki

2017 - 2018

Zakończono

Opis projektu i cele

Wiele rzek, jezior i strumieni w UE jest dalekich od dobrego stanu wód, który powinny osiągnąć do grudnia 2015 roku lub powinny osiągnąć najpóźniej do 2027 roku, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE. Na przykład w Niemczech tylko 10% rzek i strumieni ma dobry stan ekologiczny i chemiczny, co wynika z zanieczyszczenia ściekami, nawozami rolniczymi i pestycydami, intensywnej kanalizacji, przeszkód w postaci zapór wodnych, a także niekontrolowanego rozwoju miast i uszczelniania gruntu w zlewniach. W celu ograniczenia i odwrócenia tych wpływów na stan wód, konieczna jest ich zintegrowana ocena i staranne ustalenie priorytetów dla niezbędnych działań.

Plan rozwoju rzek jest odpowiednim instrumentem do zorganizowania opartych na wiedzy wiążących i dobrowolnych działań na rzecz poprawy sytuacji. Jest on jednak rzadko stosowany w praktyce, ponieważ agencje obawiają się dodatkowych kosztów i wysiłku.

Plan rozwoju rzeki jest odpowiednim instrumentem do zorganizowania opartych na wiedzy wiążących i dobrowolnych działań na rzecz poprawy sytuacji.

Projekt powinien zebrać informacje o najlepszych praktykach i dostarczyć wskazówek, jak opracować i wdrożyć plany rozwoju rzek w sposób efektywny kosztowo, tak aby organy regulacyjne w państwach członkowskich były zachęcane do korzystania z tego instrumentu w celu rekultywacji wód powierzchniowych w ich jurysdykcji.

.

Projekt ma na celu wykorzystanie doświadczeń innych projektów IMPEL związanych z wodą (np. SWETE, ReDuPiWa, Good practice for tackling nitrate pollution) w celu dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

.

Oczekiwane rezultaty

  • Wizyty terenowe wraz z dokumentami informacyjnymi dla uczestników
  • .
  • Dokument przewodni (Guideline on River Development Planning)
  • .
  • Końcowy raport z projektu.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Zakończono – Period: 2017 - 2018 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter