IMPEL Logo

Recykling statków (wcześniejsze statki wycofane z eksploatacji)

2019

Na bieżąco

Opis projektu i cele

W 2017 roku 65% statków/okrętów na świecie zostało sprzedanych do południowoazjatyckich stoczni plażowych w celu ich demontażu (np. Indie, Pakistan i Bangladesz), co przekłada się na znaczące oddziaływanie na środowisko i zdrowie, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że statki te stanowiły 80% tonażu brutto wszystkich zdemontowanych statków wyrzuconych na brzeg w 2017 roku. Nadal trwa nielegalny wywóz statków na plażę w Azji Południowej, a także obchodzenie przepisów dotyczących przemieszczania odpadów i recyklingu statków. Bangladesz, Indie i Pakistan stanowią prawie 90% tonażu brutto zdemontowanego globalnie w 2019 r., a niektóre z tych statków zostały albo wyeksportowane nielegalnie z Europy, albo “legalnie” poprzez obejście przepisów.

.

Ten projekt IMPEL nie koncentruje się na samym plażowaniu, ale na tym, jak możemy zapobiegać nielegalnemu wywozowi statków w UE i jak my, jako władze, możemy śledzić nielegalne przypadki, w których statki już zostały wyrzucone na brzeg.

.

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (WSR) wdraża na poziomie europejskim wymogi Konwencji Bazylejskiej. Rozporządzenie (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków (SRR) wprowadza wymagania konwencji z Hongkongu i reguluje statki pływające pod banderą UE wysyłane do recyklingu. SRR twierdzi, że statki pod banderą UE muszą być poddawane recyklingowi w zakładach autoryzowanych przez kraj przeznaczenia w krajach członkowskich lub przez Komisję w krajach trzecich. Przemieszczanie statków pod banderą spoza UE podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia, zgodnie z WSR.

Właściciele statków systematycznie obchodzą WSR, a regulacja jest trudna do wyegzekwowania, ze względu na praktykę zmiany nazwy, zmiany bandery i zmiany właścicieli przed przekazaniem statków do demontażu i recyklingu. WSR są łatwe do obejścia, dopóki trwa praktyka zmiany bandery na inną niż unijna. Konwencje z Hongkongu będą miały zastosowanie do wszystkich statków (bez względu na to, czy pływają pod banderą UE czy spoza niej), ale konwencja nie została jeszcze ratyfikowana i może upłynąć wiele czasu, zanim to nastąpi.

Wyzwaniem jest zapobieganie nielegalnemu recyklingowi statków poprzez śledzenie statków i właścicieli statków, w przypadku których podejrzewamy obchodzenie przepisów, a najlepiej podejmowanie działań z wyprzedzeniem. Aby ułatwić pracę osobom prowadzącym sprawy i inspektorom, ważne będzie:

  • Wyjaśnić różnice pomiędzy rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów a rozporządzeniem w sprawie recyklingu statków
  • .
  • Podzielenie się wiedzą praktyczną (sprawy sądowe, dokumenty, raporty, doświadczenia)
  • Opracowanie wskazówek/ulotek dotyczących wykrywania i ograniczania nielegalnego przemieszczania statków
  • .
  • Używanie intranetu IMPEL’jako platformy dzielenia się wiedzą i wymiany wiedzy oraz gromadzenie najlepszych praktyk
  • .

Raport końcowy będzie przedstawiał stan faktyczny oraz syntezę wytycznych i wskazówek dotyczących praktyk egzekwowania prawa w zakresie WSR i SRR.

Powiązane pliki/informacje

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: Na bieżąco – Period: 2019 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter