IMPEL Logo

SPIDER WEB: Projekt strategiczny mający na celu zwiększenie wykrywalności i przerwanie przestępczości środowiskowej na Bałkanach Zachodnich

2018 - 2019

Zakończono

Opis i cele projektu

SPIDER WEB jest wspólnie finansowany przez Unię Europejską i Republikę Federalną Niemiec na podstawie umowy o dofinansowanie z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) w ramach projektu IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans.

Dla ułatwienia, proszę zapoznać się z poniższymi aktualizacjami SPIDER WEB:

1. Kontekst

Zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości (SOC), w tym zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu regulowanych w prawodawstwie i umowach unijnych i międzynarodowych, takich jak zabijanie, niszczenie, posiadanie lub handel okazami chronionych gatunków dzikiej fauny (zwłaszcza ptaków) lub flory, nielegalne pozyskiwanie drewna / regulacja drewna lub nieprawidłowe zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (niebezpiecznych), są kluczowymi wyzwaniami nie tylko, ale szczególnie, w Europie Południowo-Wschodniej (SEE) ze względu na słabą świadomość ekologiczną, sytuację w zakresie danych oraz zasoby finansowe i ludzkie. Obecnie przestępstwa te nadal nie są uznawane za wystarczająco wysoki priorytet, podczas gdy ich wpływ na zdrowie ludzkie, ekosystemy i środowisko jest znaczący.

Łańcuchy przestrzegania przepisów (podmioty wydające zezwolenia, inspektorzy, policja, prokuratura i sądownictwo) są tylko tak silne, jak ich najsłabsze ogniwo. Organy kontrolne, jak również agencje celne są również kluczowymi podmiotami w określaniu siły tego łańcucha zgodności.

Podnoszenie świadomości, ukierunkowane środki budowania potencjału w zakresie przestępstw przeciwko środowisku oraz współpraca są wymagane w celu wspierania różnych podmiotów w łańcuchu zgodności w Europie Południowo-Wschodniej, aby podnieść rangę i poziom priorytetu przestępstw przeciwko środowisku w regionie. Proces przystąpienia do UE stwarza możliwość połączenia podmiotów SEE z powiązanymi sieciami UE dla zrównoważonego partnerstwa i ciągłej wymiany na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.

2. Cel

Ogólnym celem SPIDER WEB jest zwiększenie świadomości i umiejętności wszystkich uczestników łańcucha egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska w celu skutecznego przerwania i ścigania nielegalnych zachowań i ograniczenia negatywnego wpływu tych zachowań na zdrowie ludzkie i środowisko.

3. Zakres

Geograficzny zakres prac będzie początkowo koncentrował się na 6 krajach docelowych:

 • Albania
 • Bośnia i Hercegowina
 • Północna Macedonia
 • Kosowo*
 • Montenegro
 • Serbia

Jednakże produkty i rezultaty projektu SPIDER WEB zostaną udostępnione wszystkim organizacjom członkowskim IMPEL do wykorzystania i zastosowania.

Ogólny nacisk zostanie położony na kwestie środowiskowe, jednak priorytetowo potraktowano następujące dwa tematy:

 1. Ochrona przyrody; w tym handel dzikimi zwierzętami objętymi dyrektywą siedliskową i ptasią oraz pozyskiwanie drewna regulowane rozporządzeniem UE w sprawie drewna.
 2. Zarządzanie odpadami; obejmujące wszystkie aspekty w łańcuchu, od punktu wytwarzania do transportu i przetwarzania, objęte dyrektywami i rozporządzeniami UE w sprawie odpadów (w tym dyrektywą ramową w sprawie odpadów, europejskim wykazem odpadów, rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów i przepisami dotyczącymi poszczególnych strumieni odpadów).

4. Metodologia

 1. Podejście będzie polegało najpierw na ocenie stanu wyjściowego w 6 krajach docelowych w zakresie aktualnej sytuacji i ewentualnych luk w praktycznym wdrażaniu i egzekwowaniu wyżej wymienionych przepisów oraz na przeprowadzeniu oceny potrzeb szkoleniowych wśród wszystkich zaangażowanych organów. W oparciu o te wyniki opracowane zostaną programy szkoleniowe wspierające działania operacyjne i zdolności organów zaangażowanych w cały łańcuch egzekwowania prawa. Ale również w celu ułatwienia tworzenia sieci operacyjnych i wspierania przyjmowania bardziej skutecznych i zharmonizowanych strategii ścigania.
 2. Głównym elementem działań SPIDER WEB będzie opracowanie materiałów szkoleniowych (po zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych), przeprowadzenie szkoleń i opracowanie podręcznika szkoleniowego. Podręcznik szkoleniowy będzie zawierał sekcje dla policji, prokuratorów i sędziów, a także, w miarę możliwości, dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Opracowanie materiałów szkoleniowych obejmie przygotowanie prezentacji, narzędzi, ćwiczeń, przerw, studiów przypadków i wskazówek do wykorzystania przez różne grupy uczestników (osoby wydające zezwolenia, inspektorzy, policja, prokuratorzy i sędziowie) podczas warsztatów szkoleniowych.
 3. Konferencja końcowa zaoferuje szeregowi uczestników możliwość spotkania się w celu omówienia łańcucha zgodności jako całości. Jeśli będzie to wykonalne, przed plenum formalnie zamykającym SPIDER WEB, zostanie zwołanych kilka sesji przerywnikowych / mini warsztatów dotyczących kluczowych tematów. Po konferencji zostanie opracowany i rozpowszechniony w formie elektronicznej raport końcowy z rekomendacjami dostosowanymi do każdego z sześciu krajów.

Deliverables and Output:

 • Badanie stanu wyjściowego i raport
 • Ocena potrzeb szkoleniowych (TNA) i raport
 • Opracowanie szkolenia
 • Dostarczenie szkolenia
 • Upowszechnienie podręcznika szkoleniowego
 • Konferencja
 • Raport końcowy
 • Upowszechnienie narzędzi, informacji, najlepszych praktyk

5. Zespół

Zespół SPIDER WEB składa się z następujących osób:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

.

Number: NA – Status: Zakończono – Period: 2018 - 2019 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter