IMPEL Logo

Wspieranie wdrażania IED

2015

Na bieżąco

Opis i cele projektu

Przedsięwzięcie ma na celu dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami wśród praktyków regulacyjnych oraz opracowanie wytycznych i materiałów szkoleniowych w celu wsparcia skutecznego wdrożenia dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Szczegółowymi rezultatami projektu w ciągu najbliższych czterech lat (2021-2024) będą:

 • Doskonałe zrozumienie nierozstrzygniętych problemów z wdrażaniem dyrektywy IED napotykanych przez praktyków regulacyjnych, tak aby w ramach prac projektu można było ustalić priorytety i skupić się na pomocy w rozwiązaniu tych problemów.
 • Wsparcie stosowania podejść opartych na ryzyku w planowaniu i realizacji interwencji regulacyjnych, tak aby ograniczone zasoby organów ochrony środowiska mogły być skuteczniej stosowane w ukierunkowaniu instalacji i działań, które mają największy wpływ na ludzi i środowisko oraz pomoc w rozwiązywaniu najpoważniejszych przypadków niezgodności z dyrektywą IED.
 • Doskonałe zrozumienie skuteczności i efektywności rutynowych i nierutynowych kontroli środowiskowych oraz, w razie potrzeby, działań egzekucyjnych w promowaniu zgodności i osiąganiu wymogów dyrektywy IED.
 • Zidentyfikowanie instrumentów w ramach dyrektywy IED, które mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest gospodarka cyrkularna w Europie, oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie ich wdrażania.
 • Wspieranie celów politycznych i działań Europejskiego Zielonego Ładu poprzez ocenę, w jaki sposób wdrożenie IED mogłoby być skuteczniej stosowane w celu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, promowania bardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz reagowania na skutki zmiany klimatu.
 • Skuteczniejsze uregulowanie problemów związanych z uciążliwościami publicznymi wynikającymi z przemysłu, w tym zapachów, hałasu i śmieci, poprzez zbadanie rodzajów i źródeł konfliktów i skarg oraz sposobu, w jaki różne podejścia są stosowane w celu zajęcia się nimi i ich rozwiązania.
 • Poprawa stosowania BAT w pozwoleniach środowiskowych poprzez skupienie się na szeregu konkretnych kwestii technicznych, identyfikację i promocję dobrych praktyk oraz opracowanie porad i wskazówek.
 • Solidniejsza weryfikacja samokontroli i sprawozdawczości podmiotów zobowiązanych poprzez wymianę i identyfikację dobrych praktyk wśród organizacji regulacyjnych w celu poprawy jakości i wiarygodności danych z samokontroli.
 • Poprawa jakości dokumentów BREF poprzez zagwarantowanie, że wiedza i doświadczenie praktyków regulacyjnych są wykorzystywane w cyklu przeglądu i rewizji dokumentów BREF.
 • Poprawa zrozumienia źródeł i udziału konkretnych zanieczyszczeń pochodzących z sektorów przemysłowych oraz sposobu, w jaki można poprawić wdrażanie istniejącego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, w tym dyrektywy IED i dyrektywy w sprawie jakości powietrza, w celu uregulowania i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz osiągnięcia odpowiednich norm jakości otaczającego powietrza.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie wdrażania Konkluzji BAT w sektorze spalania odpadów, które pomogą osiągnąć bardziej wyrównane warunki konkurencji w całej Europie.

Powiązane pliki/informacje

 

 

.

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Na bieżąco – Period: 2015 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter