IMPEL Logo

Wspieranie wdrażania zintegrowanej metody oceny ryzyka (IRAM)

2014 - 2014

Zakończono

Opis projektu i cele

W dniu 6 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED), a jej przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 musiały zostać przetransponowane do prawa krajowego w ciągu dwóch lat. Dyrektywa IED ustanawia nowe wymogi dotyczące kontroli instalacji przemysłowych, opisane w art. 23 dyrektywy. Obowiązki dotyczące rutynowych kontroli środowiskowych stanowią nowe wyzwanie dla państw członkowskich UE. IMPEL opracował już Zintegrowaną Metodę Oceny Ryzyka (IRAM) w ramach projektu IMPEL easyTools, jako instrument mający pomóc państwom członkowskim w spełnieniu wymagań art. 23 dyrektywy IED. Opracowanie Zintegrowanej Metody Oceny Ryzyka (IRAM) i związanego z nią narzędzia informatycznego pozwoliło stwierdzić, że narzędzie do oceny ryzyka powinno być wykorzystywane nie tylko do kontroli w ramach dyrektywy IED, ale również do kontroli w ramach dyrektywy Seveso i RMCEI.

Zgodnie z powyższym określono dwa główne cele:

    .
  1.  Ułatwienie państwom członkowskim wdrożenia IRAM w odniesieniu do różnych rodzajów kontroli i powiązanych zadań, zgodnie z obowiązującymi lub opracowywanymi przepisami europejskimi;
  2. .

     

    .

Number: 2014/11 – Status: Zakończono – Period: 2014 - 2014 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter