IMPEL Logo

Trwałe rozprzestrzenianie się ziemi

2015

Na bieżąco

Opis i cele projektu

Projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, fazy I-V) ma na celu budowanie wspólnego zrozumienia naszych podejść regulacyjnych, budowanie sieci ekspertów i rozwijanie wspólnych zasobów w celu zwiększenia odporności technicznej, na arenie środowiska wodnego (a w szczególności na wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Faza VII SWETE i projekt 2021 Sustainable Landspreading koncentrują się na badaniu zdolności gleb do przyjmowania zanieczyszczeń pochodzących z działań związanych z rozrzucaniem ziemi.

Skuteczne wykorzystanie zasobów wodnych

Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, (zarówno jakością, jak i ilością) opiera się na dobrym planowaniu i realizacji w przyszłości, opartym na danych, informacjach i profesjonalnym osądzie. Istotne jest, aby wzrost gospodarczy w każdym państwie członkowskim wspierał planowaną zrównoważoną ochronę i wykorzystanie zasobów wodnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga od państw członkowskich zarządzania zasobami wodnymi na poziomie zlewni i części wód. Może to wymagać nowego myślenia i sposobów pracy w celu osiągnięcia wymogów dyrektywy’

.

SWETE część 1 – 3

Wstępne warsztaty projektowe będą stymulować debatę w ramach niewielkiej grupy członków sieci IMPEL:

.

 • o obecnym stanie rzeczy,
 • identyfikacja przykładów dobrych lub najlepszych praktyk (w szczególności podejścia do monitorowania i wydawania pozwoleń na odprowadzanie ścieków, statystycznie wyliczone cele jakościowe i limity pozwoleń, wykorzystanie statystyk w ocenie zgodności, analiza ryzyka i pomiar ‘sukcesu’)
 • ujawnienie, gdzie istnieją wyraźne luki i jak postępować, aby je wypełnić.
.

W wyniku realizacji projektu:

.
 • IMPEL zidentyfikuje istniejące dobre praktyki regulacyjne WQ, słabości i luki do wypełnienia.
 • Państwa członkowskie’ Regulatorzy jakości wody środowiskowej będą ściśle zaangażowani w strategiczne i lokalne decyzje dotyczące planowania rozwoju, jak również monitorowanie i raportowanie jakości wody środowiskowej i zrzutów.

SWETE  – część 4

Po trzech poprzednich częściach projektu, SWETE 4 podejmie się ćwiczenia perspektywicznego w celu opracowania propozycji dla przyszłych projektów. W oparciu o sprawozdanie dotyczące wyzwań związanych z wdrażaniem oraz perspektywy przedstawicieli zespołu kierowniczego IMPEL, szczególne obszary do rozważenia to:

 • A “niebieski IRI”
 • .
 • Działania związane z zachowaniem zgodności
 • Odpady górnicze (szczególny obszar zainteresowania Komisji; poszukiwane są dalsze szczegóły)
 • Pestycydy
 • .
 • Pestycydy
 • Monitorowanie jakości wód gruntowych
 • .

Projekt będzie dalej rozważać, jak portal wymiany wiedzy na basecamp może być rozszerzony (lub czy potrzebne jest inne narzędzie), aby spełnić aspiracje określone w dokumencie “IMPEL – the next generation”.

.

SWETE  – część 5

Badanie będzie dotyczyło zrównoważenia korzyści i skutków rozprowadzania materiałów na ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów rolnych. Z powodu pragnień gospodarki cyrkularnej konieczne jest wspieranie ponownego wykorzystania materiałów na ziemi jako nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz zapewnienie, że to wsparcie ponownego wykorzystania jest podejmowane w sposób, który nie pozwala na niedopuszczalne i możliwe do uniknięcia zanieczyszczenie gleby.

SWETE  – część 6

Celem jest porównanie i zestawienie różnych podejść do zarządzania osadami ściekowymi w różnych krajach członkowskich i organizacjach. Pozwoli to podkreślić wspólne problemy, rozwiązania i obszary najlepszych praktyk jako przykłady, z których inni mogą się uczyć. W projekcie wykorzystana zostanie również możliwość uwzględnienia wniosków z pandemii COVID-19 i jej wpływu na gospodarowanie osadami ściekowymi przez członków sieci IMPEL.

Zrównoważone rozprowadzanie gruntów

>

W ślad za pracami prowadzonymi wcześniej w ramach SWETE 6, projekt 2021 będzie opierał się na wynikach badania podjętego w latach 2020-21, dotyczącego wpływu osadów na środowisko członków IMPEL. Ten program prac ma na celu lepsze zrozumienie zdolności gleb do przyjmowania zanieczyszczeń pochodzących z rozrzucania na ziemi. Oczekiwane rezultaty projektu 2021’to:

.
 • Wspieranie ponownego wykorzystania materiałów na ziemi jako nawozów i środków poprawiających właściwości gleby oraz zapewnienie, że to wsparcie ponownego wykorzystania jest podejmowane w sposób, który nie pozwala na niedopuszczalne i możliwe do uniknięcia wpływy na zdrowie i jakość gleby.
 • Analiza danych w sposób bardziej szczegółowy oraz przeprowadzenie krótkich, bardziej ukierunkowanych badań i dyskusji w celu podkreślenia szczególnych problemów lub najlepszych praktyk
 • .

Powiązane pliki/informacje

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Na bieżąco – Period: 2015 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter