IMPEL Logo

Przeciwdziałanie nielegalnej działalności związanej z turystyką łowiecką

2018

Na bieżąco

Opis projektu i cele

W 2015 r. zbadano dobry przykład ‘zamkniętego’ systemu regulacyjnego w ramach rozporządzenia łowieckiego w Słowenii, poprzez miękkie i twarde środki kontroli, które zostały uznane za przydatne przez kilka państw członkowskich. W związku z tym zorganizowano inspekcję studyjną w Słowenii w 2017 r., aby zobaczyć, jak system ten działa w praktyce.
W latach 2019-2020 rozesłano kwestionariusz online do inspektoratów z krajów członkowskich, członków Birdlife i członków Face. Na podstawie analizy odpowiedzi na kwestionariusz zostaną wybrane dwa kraje do wspólnej kontroli w 2021 r.

Oczekiwane rezultaty:

.
  • Raport-analiza zakresu problemu dotyczącego nielegalnej turystyki łowieckiej w oparciu o trzy różne punkty widzenia (Władze – Partnerzy Birdlife – Partnerzy FACE).
  • Wymiana informacji (dotyczących egzekwowania prawa) prowadzi do wspólnej kontroli w dziedzinie turystyki myśliwskiej i do badania nielegalnych działań.
  • Rozszerzenie sieci inspektorów pracujących razem.
  • Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie egzekwowania prawa, które mogą przyczynić się do zapobiegania nielegalnej działalności związanej z turystyką łowiecką.

Number: 2021/09, 2020/17, 2019/14, 2018/13 – Status: Na bieżąco – Period: 2018 – Topic: Ochrona przyrody - Tags:

Subscribe to our newsletter