IMPEL Logo

Zwalczanie nielegalnego wiercenia i poboru wód podziemnych (TIGDA)

2021

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Woda gruntowa jest i pozostaje cennym zasobem dla środowiska i różnych działań człowieka. Środowiskowe i antropogeniczne presje na ten zasób obejmują między innymi: zmiany klimatyczne (susze, powodzie, itp.), (nadmierny) pobór i zanieczyszczenia (punktowe i rozproszone). Ponowne wykorzystanie wody, buforowanie wody i infiltracja to niektóre z możliwych środków zmniejszających nasze zapotrzebowanie na słodkie wody gruntowe, jak również uzupełniających ich zapasy. Niemniej jednak wiercenia i pobór wód gruntowych będą nadal konieczne dla różnych celów. Niedobór wód gruntowych nie jest już problemem wyłącznie krajów suchych lub śródziemnomorskich. Ostatnie długotrwałe okresy suszy wielokrotnie uświadamiały, że zasoby wód podziemnych muszą być starannie zarządzane (zarówno pobór jak i zasilanie) we wszystkich państwach członkowskich i krajach Europy.

Ten projekt ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki wodnej w Europie.

Projekt ten ma na celu dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania wierceniami i poborem wód podziemnych. Projekt ma na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zarządzania odwiertami i poborem wód podziemnych. Obejmuje to szczegółowe warunki wydawania pozwoleń, akredytacje oraz narzędzia i metody egzekwowania prawa stosowane w różnych państwach członkowskich w celu ograniczenia nielegalnych odwiertów i nadmiernego poboru wód podziemnych, co pomoże w osiągnięciu dobrego stanu ilościowego i jakościowego jednolitych części wód podziemnych. Ponieważ różne warstwy wodonośne w krajach członkowskich są przewiercane w tych celach, warto, aby kraje członkowskie dzieliły się wiedzą lub posiadały wytyczne dotyczące:

Wykonywanie odwiertów w celu ograniczenia nielegalnego poboru wód podziemnych.

  • Jakie konkretne przepisy i wymagania obowiązują w zakresie ochrony wód podziemnych (wiercenie, instalacja i eksploatacja).
  • Jakie konkretne metody są stosowane w celu egzekwowania tych przepisów (wizyty w terenie, listy kontrolne, korzystanie z pomocy ekspertów, najlepsze praktyki).

Celem tego projektu w pierwszej fazie jest zebranie danych od państw członkowskich dotyczących dwóch wyżej wymienionych tematów. W kolejnych fazach zostaną opracowane wytyczne dotyczące wiercenia w wodach podziemnych & przepisy dotyczące poboru i egzekwowania przepisów.

Powiązane pliki/informacje

  • Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE)
  • Dyrektywa w sprawie wód gruntowych (2006/118/WE)
  • Działanie na rzecz poprawy jakości wód gruntowych.
  • Plan działania w zakresie poprawy przestrzegania przepisów i zarządzania środowiskiem (COM 2018/10)
  • .

Number: 2021/08-WP4 – Status: Na bieżąco – Period: 2021 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter