IMPEL Logo

Projekt prokuratorów TFS

2012 - 2015

Zakończono

Opis projektu i cele

Waste Shipment Regulation (1013/2006) lub ‘WSR’ jest bardzo poważny. Dane liczbowe wskazują, że około 20%
wszystkich przemieszczeń odpadów narusza przepisy. Dyrektywa UE 2008/99 w sprawie ochrony środowiska
poprzez prawo karne wymaga od państw członkowskich egzekwowania WSR również poprzez prawo karne.

Ściganie przestępstw przeciwko środowisku należy do kompetencji krajowych. W związku z tym różnice w podejściu i liczbie skazań w krajach europejskich są znaczne. Wydaje się, że brakuje komunikacji między organami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W praktyce przestępcy zajmujący się przewozem odpadów mogą nielegalnie wykorzystywać różnice w egzekwowaniu przepisów i brak komunikacji między organami.

Aby poprawić współpracę i dopasowanie w ramach ścigania WSR, konieczny jest częsty kontakt pomiędzy wszystkimi odpowiednimi organami. Ściganie jest ważną częścią cyklu egzekwowania i przestrzegania prawa. Dlatego też europejscy prokuratorzy potrzebują zorganizowanego, osobistego i częstego kontaktu, wspieranego przez bazę danych z odpowiednimi informacjami, w ramach którego mogą wzmocnić swoją sieć, wymienić doświadczenia związane z orzecznictwem i dobrymi praktykami oraz ujednolicić działania prokuratorskie w zakresie europejskiego prawa i przepisów dotyczących ochrony środowiska w Europie.

Celem projektu jest wzmocnienie i kontynuacja sieci prokuratorów w Unii Europejskiej zajmujących się ściganiem przestępstw przeciwko środowisku ze szczególnym uwzględnieniem WSR 1013/2006 poprzez:

.

 • Wdrożenie i wykorzystanie bazy danych na stronie internetowej IMPEL zawierającej orzecznictwo,
  informacje dotyczące ścigania, takie jak wysokość grzywien, metody pracy, podejście do ścigania,
  interpretacje i doświadczenia praktyczne. Ta baza danych służąca wymianie nieoperacyjnych
  informacji będzie dostępna przede wszystkim dla prokuratorów oraz dla jednostek prawnych inspektoratów.
 • .
 • Organizacja warsztatów dla prokuratorów w 2015 r.
 • .
 • Zacieśnienie więzi z IMPEL, sekretariatem BASEL i Eurojustem. Szczególnie należy wspomnieć o Europejskiej Sieci
  Prokuratorów dla Środowiska ENPE. Przewiduje się ścisłą współpracę pomiędzy projektem prokuratorów TFS a ENPE.

 

.

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Zakończono – Period: 2012 - 2015 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter