IMPEL Logo

Przejście na pozwolenia IED i sposób postępowania w przypadku znacznych zmian w zakładzie posiadającym pozwolenie

2012 - 2012

Zakończono

Opis projektu i cele

W dniu 6 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa o emisjach przemysłowych, a jej przepisy wymienione w art. 80 ust. 1 muszą zostać przetransponowane do prawa krajowego w ciągu dwóch lat. W ramach dyrektywy IED możliwe jest, że dla wielu sektorów przemysłowych wymagane będą przeglądy istniejących pozwoleń w celu spełnienia wymogów konkluzji dotyczących BAT w odpowiednim dokumencie BREF (art. 3 ust. 11 i 3 ust. 12). Na mocy obowiązujących dyrektyw państwa członkowskie wdrażają różne systemy w celu radzenia sobie ze zmianami zachodzącymi w obiektach. Zmiany te są wprowadzane do pozwoleń w różnych formatach i pod różnymi postaciami, w tym uzgodnionych zmian w pozwoleniach, zmian w pozwoleniach, zmian technicznych w pozwoleniach i tak dalej. Artykuł 20 dyrektywy IED dotyczy zmian wprowadzanych przez operatorów w instalacjach, a art. 63 dotyczy istotnych zmian w istniejących instalacjach. Przepisy te będą wymagały od państw członkowskich nowego podejścia do decyzji, czy wymagany jest pełny przegląd pozwolenia, czy też przyjęty zostanie bardziej nieformalny system zatwierdzania zmian.

    .
  • “Jak pozwolenia IED będą się różnić od typów pozwoleń obecnie przygotowywanych przez Regulatorów Państw Członkowskich?” (w ramach IPPC, LCP, WID, itp.), oraz
  • .
  • “Jak mamy postępować w przypadku istotnych zmian w zezwolonych obiektach”?
  • .

W raporcie z projektu przedstawiono wyniki dyskusji i wymieniono zalecenia dla państw członkowskich i IMPEL.

.

 

Number: 2012/10 – Status: Zakończono – Period: 2012 - 2012 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter