IMPEL Logo

Stosowanie lotnych związków organicznych (VOC) i chlorowanych węglowodorów

2000 - 2005

Zakończono

Opis projektu i cele

Warsztaty VOC (2005)

Celem tego projektu jest wymiana informacji na temat wdrażania dyrektywy VOC pomiędzy ekspertami i/lub inspektorami.  Podczas warsztatu IMPEL uczestnikom przedstawiono informacje na temat przepisów VOC zawartych w dyrektywie oraz niektórych przepisów krajowych. Głównym celem była dyskusja nad przygotowanymi studiami przypadków w małych grupach roboczych, liczących od 8 do 16 członków każda. Główne wyniki to:

  • częściowo istnieją duże różnice pomiędzy regulacjami krajowymi w UE-MS.
  • wciąż istnieją różne interpretacje niektórych terminów (np. instalacja, emisja niezorganizowana).
  • w ramach krajowych przepisów dotyczących LZO istnieją również inne wspólne wymagania dotyczące redukcji emisji (np. pył/cząsteczki).

  Środki szacowania LZO (2000)

  Celem projektu był przegląd metod szacowania i środków dla rozproszonych emisji LZO w UE oraz zaproponowanie wytycznych w celu poprawy monitorowania, licencjonowania i kontroli działalności przemysłowej.

  Warsztaty na temat stosowania chlorowanych węglowodorów w zakładach przemysłowych (2000)

  .

  • Dyrektywa VOC jest punktem wyjścia w dobrym kierunku, ale jej wdrożenie musi być monitorowane, a obowiązek analizy gazowej gleby musi być zmieniony.
  • Różne standardy techniczne w państwach członkowskich i AC wymagają harmonizacji w formie dokumentów BAT lub EN.
  • .
  • Zaostrzone przepisy/normy krajowe muszą nadal istnieć poniżej VOC – dyrektywy
  • .
  • Ogólnie istnieje pilna potrzeba informacji dla państw członkowskich, jak również dla AC. Baza danych dotycząca praktyk i wytycznych w innych krajach, BAT i alternatyw dla CHC powinna być dostarczona przez IMPEL.
  • Istnieje pilna potrzeba harmonizacji funduszy ECO w celu wspierania rekultywacji starych zanieczyszczonych miejsc, stosowania alternatyw i substytutów CHC oraz stosowania najlepszych technologii.

   

   

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Zakończono – Period: 2000 - 2005 – Topic: Przemysł i powietrze - Tags:

Subscribe to our newsletter