IMPEL Logo

Odwrócenie trendu w zanieczyszczeniu wód gruntowych

2020

Na bieżąco

Opis projektu i cele

Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód podziemnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych do grudnia 2015 r. oraz do wdrożenia środków niezbędnych do odwrócenia wszelkich znaczących i trwałych tendencji wzrostowych stężenia zanieczyszczeń. W rzeczywistości jednak 25% części wód podziemnych w UE (i np. 36% w Niemczech) miało w 2015 r. zły stan chemiczny, głównie z powodu zanieczyszczenia azotanami i pestycydami pochodzącymi z rolnictwa. Ponadto, zgodnie z raportem EEA z 2018 r., całkowita powierzchnia jednolitych części wód podziemnych ze stwierdzonym trendem wzrostowym zanieczyszczeń jest nadal prawie dwukrotnie większa niż powierzchnia z odwróceniem trendu (9,9% wobec 5,9% powierzchni).

W UE istnieje zatem poważny deficyt wdrożeniowy w zakresie ochrony wód podziemnych i tylko kilka państw członkowskich może wykazać się pewnym sukcesem w osiągnięciu odwrócenia trendu. Niektóre państwa członkowskie w ostatnich latach, ostatnio Niemcy w czerwcu 2018 r., zostały uznane przez ETS za naruszające swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy azotanowej, ponieważ nie podjęły niezbędnych dodatkowych środków lub wzmocnionych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wód, gdy stało się jasne, że krajowy program działań nie był wystarczający.

.

Projekt ma na celu zmniejszenie tego deficytu wdrożeniowego poprzez przyjrzenie się możliwym instrumentom i najlepszym praktykom na poziomie administracyjnym, zwłaszcza regionalnych i lokalnych władz wodnych.

.

Powiązane pliki/informacje

  • Dir. 2000/60/EC = Ramowa Dyrektywa Wodna (Art. 4.1.b.iii)
  • Dir. 91/676/EWG = Dyrektywa Azotanowa
  • .
  • Dir. 2006/118/WE = dyrektywa w sprawie wód gruntowych
  • .

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Na bieżąco – Period: 2020 – Topic: Woda i ziemia - Tags:

Subscribe to our newsletter