IMPEL Logo

Weryfikacja miejsc przeznaczenia odpadów

2003

Zakończono

Opis i cele projektu

Projekt miał na celu zwiększenie współpracy i wymiany informacji w zakresie weryfikacji miejsc przeznaczenia odpadów w ramach rozporządzenia UE 259/93 (Waste Shipment Regulation WSR) w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów, poprzez przeprowadzanie inspekcji w krajach uczestniczących i śledzenie strumieni odpadów do ich ostatecznego miejsca przeznaczenia.

Rezultaty projektu

  • Sieć organów wykonawczych w krajach uczestniczących została dalej udoskonalona i określono kontakty do organów wykonawczych w krajach uczestniczących, odpowiedzialnych za nadzór nad głównymi zakładami unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów. Niemniej jednak istnieją duże różnice w zadaniach, kompetencjach i jurysdykcji zaangażowanych organizacji. Różny jest również sposób, w jaki trzydniowe wstępne zgłoszenie jest wdrażane do przepisów krajowych;
  • Opracowano metodę (podręcznik) weryfikacji przemieszczania odpadów, w oparciu o istniejące metody i doświadczenia. Metoda zawiera kontrole administracyjne, inspekcje "na miejscu" oraz sposób wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi organami (wykonawczymi);
  • Weryfikacji poddano przemieszczenia odpadów. Kraje uczestniczące zamierzały sprawdzić 25 zgłoszonych przemieszczeń odpadów. Ostatecznie sprawdzono jedenaście kontroli "od kołyski do grobu". Okazało się, że część zgłoszeń (7 z 25) nie była "w użyciu". W trzech przypadkach wykryto nieprawidłowości. Wyniki stanowią wkład w dalszą poprawę egzekwowania rozporządzenia w przyszłości;
  • Z wielu powodów stwierdzono, że trzydniowe wcześniejsze powiadomienie jest bardzo trudne do wyegzekwowania. Wcześniejsze powiadomienie jest składane do właściwego organu/właściwych organów w kraju/regionie, który nie jest automatycznie odpowiedzialnym organem wykonawczym. Również planowanie zdolności kontrolnych w perspektywie kilku dni w celu weryfikacji przesyłek okazało się trudne;
  • Praktyczne doświadczenia i informacje zostały wymienione.

Zalecenia

Na podstawie doświadczeń i wyników egzekwowania przepisów w ramach projektu, można udzielić następujących zaleceń:

  • Komisja Europejska powinna ponownie rozważyć obowiązki dotyczące trzydniowego uprzedniego powiadomienia w ramach rewizji rozporządzenia UE 295/93. Procedura notyfikacji powinna być uregulowana w taki sposób, aby mogła być odpowiednio egzekwowana, np. poprzez stymulowanie elektronicznej wymiany danych na temat notyfikacji (jak EUDIN), również pomiędzy organami odpowiedzialnymi za te notyfikacje i tymi, które są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów;
  • Rozporządzenie (znowelizowane) 259/93 musi zobowiązywać państwa członkowskie do przedstawiania rocznego sprawozdania z przebiegu działań egzekucyjnych. Wyniki te muszą być analizowane przez grupę roboczą działającą przy Komisji i wykorzystane do dalszego doskonalenia rozporządzenia.
  • Państwa członkowskie powinny być zachęcane do zgłaszania swoich doświadczeń w zakresie egzekwowania trzydniowego uprzedniego powiadomienia. (Zmienione) rozporządzenie 259/93 powinno przewidywać ten obowiązek.
  • IMPEL/IMPEL-TFS powinien pracować nad obszerną stroną internetową z odpowiednimi informacjami na temat przepisów dotyczących przemieszczania odpadów i ich egzekwowania, z pełnymi informacjami kontaktowymi, katalogami odpadów/książkami referencyjnymi, itp. Ponadto właściwe organy i organy wykonawcze powinny pracować nad poprawą dostępu do systemów danych dotyczących trzydniowego wcześniejszego powiadamiania, aby umożliwić dokładne "kontrole weryfikacyjne";
  • Zarządzający projektem proponuje rozszerzenie nawiązanej współpracy z większą liczbą państw UE, rozszerzenie zakresu projektu o odpady z zielonej listy i odpady niezgłoszone oraz skupienie się na kontrolach na przejściach granicznych na poziomie strategicznym (z udziałem więcej niż jednego organu wykonawczego).

Powiązane pliki/informacje

Projekt weryfikacji - faza II:

 

.

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Zakończono – Period: 2003 – Topic: Odpady i TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter